Forslag til ny forskrift om kontroll av kjøretøy langs veg (gjennomføring av direktiv 2014/47/EU, samt visse andre endringer)

Sendt: 28.03.2017

Adressat: Statens vegvesen

Vi viser til høringsbrev av 21.12.2016 vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt lovutvalget for Samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring.

Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort               Merete Smith
leder                                  generalsekretær