Høring fra UiT Norges arktiske universitet

Sendt: 13.03.2017

Adressat: UiT Norges arktiske universitet

1. Innledning og konklusjon

Vi viser til høringsbrev av 22.2.2017 vedrørende ovennevnte høring, og pågående omorganiseringsprosess, hvor det er satt høringsfrist 13. mars 2017 for "Rapport fra intern arbeidsgruppe faglig organisering" av 15. februar 2017. Advokatforeningen gir med dette høringssvar på den fremtidige organisasjonsstrukturen ved UIT – Norges arktiske universitet (UIT).

Advokatforeningen er av den oppfatning at UIT, uansett organisasjonsmodell, bør beholde Det juridiske fakultet som eget fakultet etter omorganiseringsprosessen.

2. Det juridiske fakultets rolle som undervisningssted og forskningsinstitusjon

Advokatforeningens mål er en advokatstand med høy faglig standard og god yrkesetikk. Vi arbeider for å fremme rettssikkerhet og gode rettsstatlige prinsipper. Dette er avgjørende verdier for en moderne demokratisk rettsstat. Et grunnleggende premiss for å nå disse målene er best mulig utdanning av jurister.

Videre er det viktig at disse verdiene kommer hele befolkningen til gode – også i den enkelte sak. Derfor er det avgjørende med god advokatdekning i hele landet. I dette perspektivet spiller Det juridiske fakultet ved UIT en sentral rolle. Mer enn 70 % av kandidatene uteksamineres fra Det juridiske fakultet blir i landsdelen. Det er derfor grunnlag for å hevde at Det juridiske fakultet har spilt en viktig rolle i å bedre både jurist- og advokatdekningen i landsdelen, og slik forbedret den rettssikkerhetsmessige situasjonen til landsdelens befolkning.

Fra en sped begynnelse og et tidligere rykte som kvalitetsmessig sekundær til lærestedene i Oslo og Bergen, nyter fakultetet nå status som likeverdig disse. En slik tillit har det vært tidkrevende å bygge. Det er nærliggende å anta at sentrale faktorer har vært rekruttering av best mulig undervisningspersonell, et best mulig undervisningsopplegg og at de beste kandidatene søker seg dit. Nasjonale undersøkelser viser at Det juridiske fakultet i Tromsø har de mest fornøyde studentene, hvilket underbygger at fakultetet til stor grad har lykkes i dette.

Advokatforeningen er bekymret for at en endring av Det juridiske fakultets status kan redusere utdanningens status nasjonalt. Dette ved at rekrutteringen av både undervisere og studenter vil bli skadelidende. I dag er det en klar to-deling mellom de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø som tilbyr masterutdanning i rettsvitenskap på den ene siden, og en rekke institutter i blant annet Stavanger, Agder og Lillehammer som tilbyr bachelor. Det er risiko for at en omorganisering til institutt, kan medføre usikkerhet med hensyn til innholdet i og kvaliteten på jusstudiet i Tromsø. Statusen fakultetet har brukt nærmere 30 år på å bygge står altså på spill.

Videre er fakultetet en viktig regional og nasjonal aktør innenfor rettsvitenskapelig forskning. Det juridiske fakultet har etablert en klar forskningsprofil, med et tydelig regionalt fokus. Sentrale forskningsområder er samfunnsområder som er særlig fremtredende og aktuelle i nord, som samerett og fiskeri- og havrett. Fakultetet bidrar i så måte et regionalt fokus innenfor den rettsvitenskapelige forskningen. Dette er viktig for rettsutviklingen innenfor områder de øvrige fakulteter fokuserer mindre på. I tillegg bidrar fakultetets forskning til et nordnorsk fokus og perspektiv innenfor øvrige forsknings- og rettsområder.

Advokatforeningen bekymret for at en endring av fakultetets status vil redusere gjennomslagskraften i denne forskningen. Dette ved at rekrutteringen av forskere vil bli skadelidende slik at forskningsproduksjonen går ned både i omfang og kvalitet. I tillegg er det en bekymring for gjennomslagskraften til forskningen vil bli mindre.

Endelig finner Advokatforeningen å understreke at en eventuell omorganisering må funderes på kunnskapsbasert grunnlag som underbygger at fakultetets samfunnsoppdrag som utdanningssted eller forskningsinstitusjon vil nyte godt av endret organiseringsform. I fravær av slikt grunnlag er det Advokatforeningens klare oppfatning at Det juridiske fakultets status som fakultet ikke bør endres.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort         Merete Smith
leder                            generalsekretær