Kart- og planforskriften

Sendt: 20.03.2017

Adressat: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 20.12.16 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål. Lovutvalget består av Stein Ness (leder), Kurt Asbjørn Elvevoll, Reidar J.M. Sverdrup, Anne Synnøve Monsen Tellefsen og Liv Zimmermann.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

2. Sakens bakgrunn

Forslaget omfatter forenklinger i noen av dagens bestemmelser, og enkelte utvidelser av eksisterende arealformål samt forslag til noen nye arealformål (underformål). Formålet med endringsforslagene er bl.a. å legge til rette for mer effektive, digitale kart- og planprosesser, med mål om enklere, raskere og bedre saksbehandling og forvaltning.

Departementet ber særskilt om at høringsinstansene kommer med synspunkter på forslaget om å innføre nye underformål i vedlegg I som inneholder liste over arealformål i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan.

3.Kommentarer til forslaget

Advokatforeningen ser positivt på forslagene til forenklinger, herunder til fjerning av deler av bestemmelser som departementet har kommet til at det ikke er hjemmel for etter plan- og bygningsloven.

Advokatforeningen ser videre positivt på forslaget til innføring av nye underformål, som vil gjøre planer mer presise og bidra til større tydelighet og forutsigbarhet med hensyn til tillatt arealbruk. Økt grad av detaljering og spesifisering vil riktignok kunne redusere fleksibiliteten og føre til behov for hyppigere planendringer ved endret arealbruk. Hensynet til klarhet og forutsigbarhet bør imidlertid veie tyngre. Flere av underformålene oppfattes dessuten å være foreslått i tilknytning til arealer og temaer som har fått større fokus de senere år som følge av bl.a. klimaendringer (håndtering av overvann) og endring i næringer (arealbruk i sjøområder). For å ivareta behovet for fleksibilitet der fremtidig arealbruk er usikker, vil Advokatforeningen for øvrig peke på muligheten man har ved utarbeidelse av reguleringsplan til å kombinere ulike underformål, jf. plan- og bygningsloven § 12-5.

Advokatforeningen har ikke ytterligere kommentarer til departementets forslag utover at dette støttes.

4. Avslutning

Advokatforeningen finner å kunne støtte forslaget til endringer i kart- og planforskriften.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort         Merete Smith
leder                           generalsekretær