Kommunikasjonsvernforordning

Sendt: 20.03.2017

Adressat: Samferdselsdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 2.3.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for IKT og personvern. Lovutvalget består av Thomas Olsen (leder), Fred Richard Elsheim, Kirill Miazine, Jarle Roar Sæbø og Malin Tønseth.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

2. Sakens bakgrunn

Ny kommunikasjonsvernforordning har til formål å sikre konfidensialitet av kommunikasjonsdata og stiller like krav til nye internettbaserte kommunikasjonstjenester som til tradisjonelle ekomtilbydere.

Forordningen regulerer både kommunikasjonsdata som er å anse som innhold og kommunikasjonsdata som er metadata (trafikkdata, lokasjonsdata mv.). Regulering av konfidensialitet etter dagens kommunikasjonsverndirektiv er implementert i Norge gjennom ekomloven. Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er sektormyndighet etter ekomloven og fører også tilsyn med konfidensialitetskrav til elektronisk kommunikasjon for tilbydere innen eksrektoren.

3. Kommentarer

Forslag til ny kommunikasjonsvernforordning Artikkel 7 legger opp til anonymisering som alternativ til sletting av kommunikasjonsdata. Som nevnt over, omfatter kommunikasjonsdata også data som anses som innhold. Ekomloven § 2-7 om «vern av kommunikasjon og data» innehar en bestemmelse om sletting eller anonymisering jf. tredje ledd som tilsvarer ordlyden av nytt forslag. På dette punktet innebærer derfor ikke forslaget en endring av kravene til konfidensialitet i forhold til dagens regler slik disse er tatt inn i Norsk lov. Reglene om sletting eller anonymisering etter dagens § 2-7-tredje ledd er imidlertid begrenset til å gjelde for trafikkdata, lokaliseringsdata og data som er nødvendige for å identifisere abonnent eller bruker. Med forslag til ny forordning kan også vern av innholdet sikres gjennom sletting eller anonymisering.

Advokatforeningen stiller spørsmål ved om det er fullt mulig å anonymisere kommunikasjonsdata som er innhold. Advokatforeningen mener derfor at all kommunikasjon som er innhold bør slettes frem for å bli anonymisert, for å unngå at innholdet kommer på avveie eller risikerer å bli brukt i strid med reglene ellers.

Foreslåtte endringer i ny forordning Artikkel 18 inkluderer videre blant annet endring av ansvarlig tilsynsmyndighet og legger opp til at myndigheten fremover skal være samme for kommunikasjonsvernforordningen som for personvernforordningen. Etter foreslåtte regler vil derfor Datatilsynet føre tilsyn med konfidensialitetskrav gjeldende for tilbydere av elektronisk kommunikasjon. Tilbyderne vil for øvrig fortsatt vil være underlagt Nkoms tilsynskompetanse som ekomsektormyndighet.

Ut over rent økonomiske konsekvenser av foreslått endring av ansvarlig myndighet, kan Advokatforeningen ikke se at konsekvensutredningen i tilstrekkelig grad belyser eventuelle uheldige konsekvenser ved å flytte deler av tilsynskompetansen vedrørende tilbydere av elektronisk kommunikasjon fra ekommyndigheten til datatilsynsmyndigheten.

I den videre prosessen med ny kommunikasjonsvernforordning er det derfor, etter Advokatforeningens syn, nødvendig å arbeide for en endring som gjør det mulig å bevare tilsynsmyndighetskompetansen hos nasjonal ekommyndighet, dersom resultatene av nasjonal konsekvensutredning tilsier at ekommyndigheten fortsatt bør tillegges denne typen tilsynsoppgaver vedrørende tilbydere innen ekomsektoren.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort         Merete Smith
leder                            generalsekretær