Obligasjoner med fortrinnsrett og krav til overpantsettelse

Sendt: 22.03.2017

Adressat: Finansdepartementet

Vi viser til høringsbrev av 8.2.2016 vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt lovutvalget for bank, finansiering og valuta og lovutvalget for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso.

Advokatforeningen har ingen merknader, utover at vi støtter foreslåtte forskrift.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort       Merete Smith
leder                         generalsekretær