Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3

Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering

Sendt: 10.11.2017

Adressat: Helse- og omsorgsdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 7.9.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for velferdsrett. Lovutvalget består av Thorgeir Hole (leder), Marianne Klungland Bahus, Lars Duvaland, Ingrid Lauvås, Gro Sandvold og Liv Shelby.

2. Advokatforeningen kommentarer

Advokatforeningen støtter forslaget til forskriftsendring i Forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Den foreslåtte definisjonens vekt på brukerperspektiv, på at prosessene for brukere kan være kontinuerlig, og at definisjonen også omfatter monofaglig hjelp, gjør definisjonen mer i samsvar med brukernes behov og situasjon.

Advokatforeningen er imidlertid av den oppfatning at forslag til ordlyd i forslagets andre setning som lyder:

«Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og tjenesteytere og på relevante arenaer»

er noe uheldig formulert, og at en mer egnet ordlyd med samme innhold bør velges. Det er mulig man får en bedre forståelse av innholdet dersom setningen lyder:

«Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på relevante arenaer mellom bruker, pårørende og tjenesteytere.»

For øvrig har vi ingen merknader.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort                Merete Smith
leder                                   generalsekretær