NOU 2017: 15: Revisorloven

Sendt: 30.11.2017

Adressat: Finansdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 4.9.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for selskapsrett. Lovutvalget består av Filip Truyen (leder), Tor Bechmann, Atle Degré, Marit Wenda Kjørsvik, Gudmund Knudsen og Åse Koll Lunde.

2. Merknader

Utredningen gir inntrykk av å være godt gjennomarbeidet, og Advokatforeningen har således kun merknader av marginal karakter.

Vi har notert oss at spørsmålet om proporsjonalt erstatningsansvar for revisor, dvs. endring av gjeldende revisorlov § 8-1 første ledd, er drøftet av utvalget, men ikke foreslått. Det er etter vår oppfatning riktig at revisors ansvar ikke begrenses. Selskapslovgivningen fastsetter allerede regler for styre- og daglig leders ansvar, og den nevnte regel om ansvarsfordeling vil kunne bidra til å komplisere regelverket. Ledelsens plikter og ansvarsfordeling med revisor presiseres derimot i forslaget til ny revisorlov § 11-1 annet ledd om lemping. Imidlertid forstår vi det slik at det ikke er tale om noen endringer i terskelen for lemping som sådan, jf. NOU 2017:15 pkt. 25.1 på s. 268.

Den foreslåtte nye § 7-5 a i aksjeloven vil kunne bidra til et mer oversiktlig regelverk for selskapene. Advokatforeningen er positiv til dette.

Advokatforeningen har videre merket seg en endring i reglene om gransking § 5-27 første ledd om at opplysningsplikten går foran taushetsplikt. Det virker fornuftig å presisere dette. Imidlertid må bestemmelsen om opplysningsplikt overfor granskerne ses i sammenheng med granskernes taushetsplikt. Det er derfor viktig at henvisningen til bl.a. taushetsplikten i gjeldende aksjelov § 5- 26 tredje ledd andre punktum rettes opp.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort           Merete Smith

leder                             generalsekretær