Endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen

Sendt: 09.10.2017

Adressat: Direktoratet for byggkvalitet

1. Innledning

Vi viser til høringsbrev av 15.9.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmå006C. Lovutvalget består av Stein Ness (leder), Kurt Asbjørn Elvevoll; Reidar J.M. Sverdrup, Anne Synnøve Monsen Tellefsen og Liv Zimmermann.

2. Sakens bakgrunn

EU-kommisjonen har foreslått to rettsakter som supplerer og utdyper byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011. Siden rettsakten er EØS-relevant og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre den i norsk rett.

Rettsaktene åpner opp for klassifisering uten testing av egenskapene brannpåvirkning og brannmotstand for produktene

  • krysslimt massivtreelement dekket av den harmoniserte standarden EN 16351, og
  • laminert konstruksjonstre (LVL-virke) dekket av den harmoniserte standarden EN 14374.

Byggevareforordningen regulerer dokumentasjon av CE-merkede byggevarer.

Basert på omfattende dokumentasjon av testresultater fra produsenter, har det blitt påvist at produktene krysslimt massivtrelement og laminert kontruksjonsvirke har stabil og forutsigbar ytelse for egenskapene brannpåvirkning og brannmotstand. Av denne grunn kan egenskapene brannpåvirkning og brannmotstand deklareres av produsenten uten ytterligere testing forutsatt at produktet oppfyller visse betingelser.

Direktoratet for byggkvalitet foreslår å gjennomføre dette i norsk regelverk ved endring i forskrift om omsetning og dokumentasjon av byggevarer (DOK).

3. Kommentarer til forslaget til ny forskrift

Eksisterende forskrift § 3a omfatter brannklassifisering (enten brannmotstand eller brannpåvirkning) uten testing av ulike byggevarer. Tillegget i § 3a medfører ingen endring av dette. Forskriften kunne imidlertid vært bedre utformet med tanke på lesbarhet.

4. Samlet oppsummering

Advokatforeningen er enig med Direktoratet for byggkvalitet i at de foreslåtte endringene i forskrift om dokumentasjon av byggevarer er gjennomførbare. Advokatforeningen deler videre direktoratets vurdering av at endringene ikke kommer til å medføre vesentlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort           Merete Smith
leder                              generalsekretær