Endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser

Sendt 02.10.2017

Adressat: Arbeids- og sosialdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 31.7.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for arbeidsrett. Lovutvalget består av Jan Fougner (leder), Thomas Benson, Alex Borch, Monica Furustøl, Martin Staxrud Jetlund, Tarjei Thorkildsen.Christel Søreide bistår utvalget som sekretær.

2. Kommentarer til høringsnotatet

2.1 Deltidsansattes fortrinnsrett til del av stilling

Advokatforeningen har ikke synspunkter på om deltidsansatte også bør ha fortrinnsrett til en del av en stilling.

2.2 Rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser

Departementet foreslår at Tvisteløsningsnemndas avgjørelser skal ha rettskraft dersom de ikke angripes innen søksmålsfristen på åtte uker. Advokatforeningen slutter seg til forslaget. Det er her naturlig å likestille Tvisteløsningsnemndas avgjørelser med avgjørelser truffet av Forbrukerklageutvalget, Pasientskadenemnda, Husleietvistutvalget og Diskrimineringsnemnda. Den mulige innvendingen som fremkommer av HR-2016-867-A avsnitt 69 (som er gjengitt i høringsnotatet side 11), kan etter Advokatforeningens syn ikke tillegges særlig vekt.

Forslaget til nytt fjerde ledd i arbeidsmiljøloven § 17-2 er i samsvar med tilsvarende formulering i forbrukerklageloven § 7 femte ledd og den nye diskrimineringsombudsloven § 16 første ledd og vil gi Tvisteløsningsnemndas vedtak rettskraft dersom søksmålsfristen ikke overholdes.

Det skulle ikke være nødvendig å angi i lovteksten at det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som eventuelt må saksøkes og ikke Tvisteløsningsnemnda. Dette kan imidlertid for ordens skyld påpekes i forarbeidene. I den nye diskrimineringsombudsloven § 16 annet ledd er det fastsatt at «Søksmål om gyldigheten av nemndas vedtak og beslutninger rettes mot staten ved nemnda», men det synes ikke å ha vært hensikten å foreslå en tilsvarende løsning for Tvisteløsningsnemnda.

2.3 Frist for søksmål om Tvisteløsningsnemndas vedtak

Advokatforeningen er enig i at arbeidsmiljøloven § 17-2 tredje ledd bør endres slik at søksmålsfristen på åtte uker blir mest mulig reell. Det konkrete endringsforslaget fremstår imidlertid ikke som hensiktsmessig. Det vil i ettertid kunne være vanskelig å fastslå når en avgjørelse «sendes ut til partene». Dessuten vil mottakeren etter ordlyden da ha risikoen for forsinkelser i postgangen. I tillegg bør det på samme måte som i forslaget til nytt annet ledd og i gjeldende forskrift om Tvisteløsningsnemnda § 5 fjerde ledd og § 6 vises til «vedtaket» og ikke «avgjørelsen». På denne bakgrunn bør søksmålsfristen i § 17-2 tredje ledd være åtte uker «fra det tidspunkt parten som reiser søksmål ble underrettet om vedtaket». Tilsvarende bestemmelser finnes for eksempel i barnevernloven § 7-24 annet ledd, trygderettsloven § 26 femte ledd og den nye diskrimineringsombudsloven § 16 første ledd. Dersom det innføres en regel om forkynning av Tvisteløsningsnemndas vedtak (jf. avsnitt 12 nedenfor), må søksmålsfristen løpe fra forkynningstidspunktet.

Det synes i dag ikke å gjelde regler om oppfriskning ved oversittelse av søksmålsfristen. Dette fremstår som en hensiktsmessig sikkerhetsventil, særlig dersom Tvisteløsningsnemndas vedtak gis rettskraft. Det bør på denne bakgrunn tas inn en bestemmelse i arbeidsmiljøloven § 17-2 tredje ledd om at tingretten ved oversittelse av søksmålsfristen kan gi oppfriskning etter tvisteloven §§ 16-12 til 16-14. Tilsvarende bestemmelse finnes i forskrift om husleietvistutvalget § 15 annet ledd. I forbrukerklageloven § 12 annet ledd og den nye diskrimineringsombudsloven § 16 første ledd er vedkommende forvaltningsorgan gitt kompetanse til å beslutte oppfriskning, men det fremstår ikke som hensiktsmessig når stevning for å få overprøvet Tvisteløsningsnemndas vedtak skal sendes til tingretten.

Ettersom det foreslås at Tvisteløsningsnemndas vedtak skal gis tvangskraft dersom søksmål ikke blir anlagt, bør det også vurderes virkemidler som sikrer at vedtaket faktisk kommer frem til partene og at de gjøres kjent med søksmålsfristen og virkningene av at den oversittes. I både forbrukerklageloven § 7 tredje ledd og forskrift om Husleietvistutvalget § 13 tredje ledd er det fastsatt at henholdsvis Forbrukerklageutvalgets og Husleietvistutvalgets vedtak skal forkynnes for partene som samtidig skal gjøres kjent med vedtakets virkning og adgangen til å bringe vedtaket inn for tingretten. Selv om krav om forkynning kan medføre noe merarbeid for Tvisteløsningsnemnda, tilsier rettssikkerhetshensyn et krav om forkynning av nemndas vedtak dersom de gis tvangskraft.

2.4 Plassering av fristregler for å fremme sak for Tvisteløsningsnemnda

Advokatforeningen har ikke merknader til forslaget om å flytte reglene om frist for å fremme sak for Tvisteløsningsnemnda fra forskrift til arbeidsmiljøloven ny § 17-2 a.

Hvis fristreglene skal lovfestes, bør det vurderes å erstatte ordet «kan» med «må» i ny § 17-2 a annet ledd. Dette vil være i samsvar med ordlyden i første ledd og bedre markere at dette er en fristbestemmelse som må overholdes for at saken skal bli behandlet av Tvisteløsningsnemnda.

Til slutt i det konkrete lovendringsforslaget til ny § 17-2 a tredje ledd er ordet «omsorgsovertakelsen» falt ut.

2.5 Inkurie

Det konkrete forslaget til § 14-3 femte ledd inneholder en ny annen setning som er en gjentakelse av bestemmelsens første ledd. Vi antar at dette skyldes en inkurie.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort        Merete Smith
leder                           generalsekretær