Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr

Sendt 06.10.2017
Adressat: Landbruks- og matdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 11.7.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for klima- og miljørett. Lovutvalget består av Arne Oftedal (leder), Morten H. Berger, Magnus Dæhlin, Aksel Erik Hillestad, Runa Opdal Kerr, Halfdan Mellbye og Andreas Philstrøm.

2. Kommentarer

Advokatforeningen er generelt positive til forslaget fra departementet. Nydyrking av myr står for et ikke ubetydelig utslipp av klimagasser, og oppnåelse av de nasjonale utslippsmålene i ikke-kvotepliktig sektor forutsetter vesentlige utslippskutt i jordbrukssektoren. Et forbud mot nydyrking av myr kan være et viktig bidrag til dette.

Advokatforeningen er videre positive til den generelle innretningen av forslaget, med en generell henvisning til klimahensyn i jordlovas § 1 og en nærmere regulering i forskrift.

Vi nøyer oss derfor med to konkrete kommentarer til forskriften:

Departementet skriver på s. 21 i høringsbrevet at det ikke gjøres materielle endringer i forskriftens § 1 (formålsbestemmelsen). Vi mener dette er uheldig. Når forbudet mot nydyrking av myr er begrunnet i klimahensyn, bør det etter vårt syn også slås fast i forskriftens formålsbestemmelse at den skal ivareta klimahensyn. I fravær av dette vil det i en konkret avveining mellom klimahensyn og hensynet til for eksempel «natur- og kulturlandskap» eller «driftsmessig gode løsninger» kunne henvises til at forskriftens formål ikke er å ivareta klimahensyn, og at dette hensynet derfor må vike. Klima bør derfor nevnes direkte i formålsbestemmelsen, for eksempel gjennom følgende formulering:

«Formålet med denne forskriften er å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til klima, natur- og kulturlandskap, herunder hensynet til biologisk mangfold, kulturminner og landskapsbildet, samtidig som det skal legges vekt på å sikre driftsmessig gode løsninger».

Departementet ber videre høringsinstansene om innspill til hva slags «særskilte» omstendigheter som skal kunne gi grunnlag for dispensasjon fra forbudet. Etter vårt syn er det generelt vanskelig å se hvilke konkrete hensyn som vil være tilstrekkelig tungtveiende til at dispensasjon er nødvendig. Den enkelte kommune vil ofte være mer opptatt av å ivareta lokale interesser enn nasjonale og internasjonale klimahensyn, og en dispensasjonsadgang medfører derfor en risiko for at forbudet blir mindre effektivt enn ønskelig. Dersom departementet likevel mener at en slik sikkerhetsventil er nødvendig, bør det i alle tilfelle presiseres at dispensasjonsadgangen er svært snever.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort         Merete Smith
leder                           generalsekretær