Forslag til endring av forskrift om elsertifikater

Sendt: 02.10.2017

Adressat: Olje- og energidepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 30.6.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for energirett, vannkraft, olje og gass. Lovutvalget består av Stein Erik Stinessen (leder), Are Lysnes Brautaset, Vetlig Felland, Torkjel Kleppo Grøndalen, Jan Birger Jansen, Jon Rabben og Jane Elizabeth Wesenberg.

2. Sakens bakgrunn

Endringsforslagene er en oppfølging av endringer i elsertifikatloven, og gjelder årlige elsertifikatkvoter, søknadsfrist for godkjenning av anlegg samt presisering av elsertifikatperiodens lengde for anlegg som blir satt i drift i løpet av 2021.

3. Advokatforeningens merknader

3.1 Årlige elsertifikatkvoter

Departementet foreslår at bestemmelsen om årlige elsertifikatkvoter innarbeides som ny § 19 a i elsertifikatforskriften. Det er i ny § 19 a foreslått inntatt justeringer av kvotene på bakgrunn av ny kunnskap om utstedelse av elsertifikater til produksjonsanlegg satt i drift før 1. januar 2012 og gjennomførte annulleringer for 2016.

Departementets forslag om å inkorporere en bestemmelse om årlige elsertifikatkvoter i forskriften er en implementering av de endringer som er gjort i elsertifikatloven. Departementet fremholder i høringsnotatet at endringen vil medføre kortere og mindre omfattende saksbehandling. Om de foreslåtte justeringer av kvotene opplyser departementet at de vil ha beskjedne økonomiske og administrative konsekvenser for aktørene. Advokatforeningen har ingen merknader til endringsforslagene.

3.2 Søknadsfrist for godkjenning av anlegg

I OEDs forslag til nytt § 6 tredje ledd annet punktum, foreslår departementet å innføre en frist for å søke om elsertifikater, og at søknadsfristen settes til 1. april 2022.

Produksjonsanlegg som settes i drift etter 31. desember 2021 gir ikke rett til elsertifikater. Advokatforeningen støtter departementets forslag om å fastsette en frist for å søke om elsertifikater og de hensyn som ligger til grunn for forslaget. Advokatforeningen vil likevel reise spørsmål om en frist på tre måneder fra utløpet av elsertifikatordningen er for kort. For produksjonsanlegg med idriftsettelse nær utløpstidspunktet 31. desember 2021 kan det fremstå krevende å skulle utarbeide grunnlaget for idriftsettelsesskjema med nødvendig dokumentasjon på tre måneder. Dette vil i særlig grad gjelde dersom fristen er absolutt i den forstand at søknader med ufullstendig dokumentasjon vil bli ansett for sent innkommet. En fristoversittelse vil kunne ha alvorlige økonomiske konsekvenser for kraftverkseieren uten at vedkommende er noe å bebreide for fristoversittelsen.

Det er imidlertid kraftverkseierne som «best vet hvor skoen trykker» i dette spørsmålet. Dersom det fra bransjehold anmodes om en lengre frist, vil Advokatforeningen støtte en slik anmodning, for eksempel med en fristforlengelse til 1. juli 2022.

3.3 Elsertifikatperioden

Departementet foreslår en presisering i gjeldende forskrift § 12 for å klargjøre at det ikke utstedes elsertifikater for produksjon etter 31. desember 2035, slik at elsertifikatperioden derfor ikke vil bli femten år for eiere av anlegg som settes i drift i løpet av 2021. Departementet foreslår at ordet «inntil» tilføyes i § 12 første ledd.

Advokatforeningen er enig i at det er behov for presisering, men mener at foreslåtte presisering kan skape uklarhet og forvirring om hvilke anlegg presiseringen skal gjelde for. Departementets formål er at presiseringen kun vil gjelde for anlegg som settes i drift i løpet av 2021, men dette kan ikke direkte leses ut av departementets forslag til § 12 første ledd.

På denne bakgrunn foreslår Advokatforeningen følgende omformulering til gjeldende § 12 første ledd:

«Elsertifikatperioden gjelder i femten år fra vedtak om godkjenning etter § 7 eller fra det tidspunkt som er fastsatt av NVE i vedtaket. For elsertifikatberettigede hvor startdato er senere enn 1. januar 2021, vil elsertifikatperioden gjelde fra vedtak om godkjenning etter § 7 eller fra det tidspunkt som er fastsatt av NVE i vedtaket og frem til 31. desember 2035, jf. § 4.»

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort          Merete Smith
leder                             generalsekretær