NOU 2017: 13 Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

Sendt 16.10.2017

Adressat: Finansdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 23.6.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for forvaltningsrett og lovutvalget for bank, finansering og valuta. Lovutvalget for forvaltningsrett består av Kaare Andreas Shetelig (leder), Steffen Asmundsson, Silje Aga Rogan og Gislaug Øygarden. Lovutvalget for bank, finansiering og valuta består av Kjersti Tøgard Trøbråten (leder), Rudi Mikal Christensen, Linn Hertwig Eidsheim, Thorbjørn Gjerde, Kjersti Hønstad og Peter Aall Simonsen.

2. Flytting av forskriftskompetanse fra Finansdepartementet til Norges Bank

Forslaget tar til orde for at Norges Bank for fremtiden skal tillegges forskriftskompetansen for fastsettelse av motsyklisk kapitalbuffer, samt krav til utlån med pant i bolig. Forskriftskompetansen ligger i dag hos Finansdepartementet, som fastsetter disse forskriftene etter råd fra Finanstilsynet og Norges Bank. Forslaget er nærmere begrunnet i kapittel 22, og da spesielt pkt. 22.6.5.

Forslaget om flytting av forskriftskompetansen synes primært begrunnet i at parallell kompetanse hos Norges Bank og Finanstilsynet kan medføre usikkerhet og undergrave Norges Banks uavhengighet, samt at de aktuelle forskriftene representerer styringsverktøy innenfor det ansvarsområdet som tilligger Norges Bank. Advokatforeningen kan imidlertid ikke se at forslaget er begrunnet i uheldige erfaringer med dagens ordning. Advokatforeningen stiller spørsmål ved behovet for å endre beslutningsmyndighet innenfor et område hvor dagens løsning ikke har avdekket spesielle svakheter.

Advokatforeningen er i tillegg usikker på om argumentet vedrørende mulige uheldige sider av parallell makrokompetanse bør få avgjørende betydning. Advokatforeningen antar at Finanstilsynet uansett må besitte betydelig makrokompetanse som følge av sine tilsynsoppgaver med systemviktige institusjoner, og at en eventuell flytting av forskriftskompetansen fra Finansdepartementet til Norges Bank ikke vil redusere Finanstilsynets behov for å besitte slik kompetanse. Endelig vil Advokatforeningen nevne at Finansdepartementet har et overordnet ansvar innenfor dette området, og synes godt rustet til å foreta nødvendige vurderinger i forbindelse med fastsettelse av forskrifter etter innspill fra kompetansemiljøene i Finanstilsynet og Norges Bank.

3. Deponeringsloven

Utvalget foreslår at Norges Banks oppgaver innenfor deponering avvikles, jf. kapittel 24 i NOU'en. Advokatforeningen mener deponeringsfunksjonen fyller en viktig praktisk rolle der kreditor for et krav er ukjent. Dersom Norges Banks rolle avvikles, anbefaler Advokatforeningen at deponeringsloven endres slik at en annet egnet institusjon eller institusjonstype gis rett og plikt til å ta imot deponerte midler med frigjørende virkning for den som deponerer midlene.

4. Forholdet til forvaltningsloven og offentleglova

I gjeldende sentralbanklov er det ingen generell bestemmelse om Norges Banks forhold til forvaltningsloven og offentleglova. Begge lovene kommer til anvendelse, men det er gjort enkelte unntak i sentralbankloven fra forvaltningslovens regler, som for eksempel den særlige taushetsplikten for ansatte i Norges Bank. Advokatforeningen mener det er fornuftig at forvaltningsloven og offentleglova som hovedregel også skal gjelde i utkastet til ny sentralbanklov. Advokatforeningen har ikke konkrete innvendinger til de forslag til beskrankninger som utvalget foreslår i kapittel 25.3 i NOU'en, men det er en forutsetning at alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper som for eksempel likhetsprinsippet og domstolskontrollen gjelder også på de områder hvor det foreslås unntak.

Utvalget foreslår i utkastet til lov om Forvalter av Statens pensjonsfond utland (NGIM-loven) § 17 at verken forvaltningsloven eller offentleglova i utgangspunktet skal gjelde for selskapet, jf. NOU'en side 513. Advokatforeningen mener forslaget er svakt begrunnet. Eneste spor av begrunnelse finnes på side 419 i NOU'en hvor det påpekes at lovene ikke gjelder for forretningsmessig virksomhet, men kan gjelde ved utøvelse av offentlig myndighet. Rett nok foreslås det at forvaltningslovens regler om habilitet og taushetsplikt skal gjelde, men Advokatforeningen mener analysen er for knapp til at den kan forsvare en slik generell innskrenkning i forvaltningslovens og offentleglovas anvendelsesområde på et så viktig område som Statens pensjonsfond utland. Fondet foretar og avgjør ting i dag som kan påvirke private parter, kanskje især større selskaper, for eksempel utelukkelse av selskaper i porteføljen.

Det kan også fremstå som et paradoks at fondet som i dag markedsfører seg som en profesjonell, åpen og ansvarlig forvalter skal ha et generelt unntak fra offentleglova når det er fellesskapets midler som forvaltes. Advokatforeningen har naturlig nok forståelse for at det er temaer fondet ikke kan eller skal snakke om, men dette kan løses på andre og mindre inngripende måter enn forslaget som fremgår av lovutkastet.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort          Merete Smith
leder                             generalsekretær