Endringer i byggesaksforskriften

Sendt: 29.09.2017

Adressat: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 29.6.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål. Lovutvalget består av Stein Ness (leder), Kurt Asbjørn Elvevoll, Rediar J.M.Sverdrup, Anne Synnøve Monsen Tellefsen og Liv Zimmermann.

2. Sakens bakgrunn

Forslaget gjelder forskriftsbestemmelser om innføring av et frivillig register, kalt Seriøsitetsregisteret, for foretak som utfører arbeider i direkte tilknytning til prosjektering, utførelse og ferdigstillelse av bygge- og anleggstiltak. Registeret skal kunne brukes av foretak som opererer som underleverandører eller i ROT-markedet (rehabilitering, ombygging og tilbygg), og som ikke vil være underlagt reglene om ansvar i plan- og bygningsloven i den enkelte byggesaken, jf. pbl §§ 20-3, jf. 23-3, og som ikke nødvendigvis heller utfører søknadspliktige arbeider, eksempelvis malerforetak.

Seriøsitetsregisteret skal være søkbart for privatpersoner, foretak og myndigheter, og vil i første rekke innebære en kontroll av grunnleggende opplysninger for det registrerte foretaket som viser at dette opererer lovlig, dvs. at foretaket er lovlig opprettet og driver i overensstemmelse med sentrale krav i moms- og skattereglene. Registeret skal i denne omgang kun ta inn opplysninger som er elektronisk tilgjengelige og verifiserbare, som opplysninger fra Brønnøysundregistrene og om skatte- og avgiftsbetaling fra Skattedirektoratet.

Bakgrunnen er at sosial dumping, svart arbeid, brudd på arbeidslivsbestemmelser og annet regelverk skaper store utfordringer for seriøse foretak i næringen og i samfunnet for øvrig.

«Håndverkerportalen», som etter planen skal etableres i 2017, skal videre gi forbrukere veiledning om kjøp av håndverkertjenester, standardkontrakter og mulighet for å søke etter seriøse foretak. Portalen skal da kunne søke i bl.a. sentral godkjenning og Seriøsitetsregisteret. Sammen med Håndverkerportalen er tanken at Seriøsitetsregisteret vil kunne gjøre det lettere for brukerne å finne seriøse foretak, samtidig som frivillig registrering vil kunne gi foretakene en fordel ved at de kan synliggjøre seriøs drift i konkurranse med andre foretak.

Registeret skal forvaltes av Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK), og skal være en ren registreringsordning, der foretakene ikke vurderes av DiBK før registrering. Registrerte foretak skal imidlertid bli kontrollert hyppig, og vil da automatisk fjernes fra registeret hvis kriteriene for frivillig registrering ikke lenger er oppfylt.

Finansieringen av registeret skal skje gjennom gebyrer, som ikke skal overstige selvkost for drift og vedlikehold av registeret.

3 . Kommentarer til forslaget om endringer i byggesaksforskriften

Høringsuttalelsen vil følge den samme nummerering som i høringsnotatet.

1.4 Registrering av kvalifikasjoner

Høringsinstansene er bedt om å gi merknader til om registeret ved oppstart skal inneholde en mulighet for foretakene til selv å vise dokumenterte kvalifikasjoner.

Advokatforeningen mener at registerets troverdighet kan bli skadelidende ved at foretakene selv kan laste opp vitnemål e.l., som ikke kan bekreftes eller kontrolleres av DiBK. Videre mener Advokatforeningen at dette i så fall må vurderes nærmere i relasjon til hvilken påvirkning dette vil få på konkurranse og internasjonale forpliktelser. Advokatforeningen mener således at Seriøsitetsregisteret på nåværende tidspunkt ikke bør inneha slike opplysninger.

Det vises for øvrig til det som er nevnt i høringsforslaget om at dette blir vanskelig å håndtere for de typer foretak som ikke har en formell fagutdanning, f.eks. brønnborere.

Det er imidlertid viktig at forbrukere er godt informert om hvilke opplysninger registrering i Seriøsitetsregisteret forutsetter, og hvilke opplysninger en registrering ikke sier noe om.

2. Forslag til forskriftsbestemmelser. Nytt kapittel 13a Seriøsitetsregister

2.1. § 13a-1 Registrering i registeret

Advokatforeningen viser til departementets forslag, og støtter forslaget uten merknader.

2.2. § 13a-2 Administrasjon av registeret. Innhenting av opplysninger.

Advokatforeningen mener at bestemmelsen er noe uklar språklig sett. I bestemmelsens annet ledd fremkommer følgende: «For foretak som registrerer seg eller er registrert, kan Direktoratet for byggkvalitet innhente informasjon etter første ledd direkte fra relevant myndighet» (vår kursivering). Henvisningen til første ledd synes overflødig og medfører etter Advokatforeningens syn en uklarhet.

I merknadene er det også vist til vilkårene for sentral godkjenning. Dette antas å være en skrivefeil.

Advokatforeningen mener at kontrollen, dersom registeret skal være troverdig, må gjennomføres hyppig og viser til departementets utgangspunkt for forslaget i pkt. 1.2. som gir uttrykk for at det skal være ukentlig automatisert kontroll av registrerte foretak.

2.3. § 13a-3 Registrering og bortfall av registrering

Advokatforeningen har ingen merknader til bestemmelsen, og støtter departementets forslag.

2.4. § 13a-4 Fjerning fra registeret ved dokumentert ulovlig drift

Advokatforeningen støtter departementets forslag, og viser til departementets merknader om at bestemmelsen er ment som en sikkerhetsventil for å ivareta registerets troverdighet.

2.5.§ 13a-5 Gebyr

Gebyrets størrelse skal være basert på selvkost. Advokatforeningen forutsetter at det vil foretas en vurdering av gebyrets størrelse etter registeret har fått en forankring i bransjen. Dersom et høyt antall foretak registrerer seg, kan det tenkes at innbetalte gebyrer i vesentlig grad vil overstige selvkost, ettersom det her er tale om i hovedsak automatiserte prosesser. Det vises til departementets høringsforslag pkt 3 og 3.1. som angir forventede kostnader til drift av registeret.

2.6. § 13-10 Klage. Klagenemnd

Advokatforeningen støtter departementets forslag og har ingen merknader til dette.

4. Samlet oppsummering

Advokatforeningen er positiv til forslaget om opprettelsen av et Seriøsitetsregister. Forutsetningen for at dette blir vellykket er i stor grad knyttet til at bransjen/foretakene og brukerne av registeret på oppdragsgiversiden er godt kjent med hvilke opplysninger registreringen baserer seg på, og også hvilke opplysninger Seriøsitetsregisteret foreløpig ikke sier noe om.

Advokatforeningen vil spesielt peke på den klare forutsetningen som er understreket av departementet i høringsforslagets pkt. 1.3. siste avsnitt; nemlig at det offentlige og private bransjeorganisasjoner/yrkesorganisasjoner som fastsetter kollektive bestemmelser, ikke kan stille krav om at foretak må være registrert i seriøsitetsregisteret i forbindelse med f.eks. offentlige anskaffelser eller som vilkår for tillatelser etter annet regelverk.

Advokatforeningen kan ikke se at forslaget om opprettelsen av et seriøsitetsregister går på bekostning av rettsikkerheten for borgerne på dette området.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort                Merete Smith
leder                                   generalsekretær