Forslag til forskrift om utprøving av selvkjørende motorvogn

Sendt: 11.09.2017

Adressat: Statens vegvesen

Vi viser til høringsbrev av 16.6.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt lovutvalget for samferdsel og sjø-, og luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring.

Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort             Merete Smith
leder                               generalsekretær