Sammenslåing av Nordre Vestfold tingrett, Larvik tingrett, Sandefjord tingrett og Tønsberg tingrett til én domstol

Sendt 06.09.2017

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 9.6.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende saken uttaler vi oss både som uavhengig høringsinstans og som bransjeorgan.

Saken er forelagt kretsstyret for Vestfold krets. Saken er også lagt frem for lovutvalget for sivilprosess og voldgift, som slutter seg til innspillene fra Vestfold krets.

2. Kommentarer

Som uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og kvalitet i den foreslåtte lovgivningen stiller Advokatforeningen seg positiv til sammenslåing til én samlet domstol i Vestfold. Advokatforeningen er opptatt av at vi skal ha velfungerende domstoler med dyktige dommere. Advokatforeningen legger til grunn at fagmiljøet og effektiv utnyttelse av ressursene ved domstolene vil kunne styrkes ved en sammenslåing, noe som er positivt for det rettssøkende publikummet.

Som bransjeorgan stiller Advokatforeningen seg også positiv til en sammenslåing til Vestfold tingrett. Advokatforeningen legger til grunn at en organisatorisk, etterhvert også geografisk, samlet Vestfold tingrett vil kunne bli en styrket virksomhet med hensyn til både kvalitet og effektivitet, noe som er positivt for advokatene som profesjonell aktør i domstolene. Det forutsettes at en sammenslåing vil framskynde gjennomføring av digitalisert saksbehandling i domstolen.

Advokatforeningen peker på at advokatene i fylket ønsker å delta i sammenslåingsarbeidet for å få innvirkning på prosessen og de konkrete løsninger som blir valgt. Det uttrykkes bl.a. forventning om at ulike advokatverv som fast forsvarer, bistandsadvokat og bostyreroppdrag fortsatt bør få en viss geografisk spredning slik at ordningene blir tjenlig for både rettssøkende publikum og berørte parter i de ulike sakene.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort           Merete Smith
leder                             generalsekretær