Forslag til endring av forskrift 13. mai 2009 nr. 589 om kjøretøyverksteder

Sendt: 27.08.2018

Adressat: Statens vegvesen

1. Innledning

Vi viser til høringsbrev av 4.7.2018 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for samferdsel og luft-, sjø- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Geir Gustavsson (leder), Henrik Hagberg, Anders Svinø, Mats Erik Sæther og Amund Bjøranger Tørum.

2. Kommentarer

Advokatforeningen mener at alternativ 1 i høringsforslaget er å foretrekke. Grunnen til dette er at alternativ 2 innebærer et økt kompetansekrav til øvrig personell som kan medføre at manglende tilleggskompetanse for disse fører til at teknisk leder likevel må være til stede og dermed selv foreta prøvekjøringer. Konsekvensen av dette er at det lempeligere kravet om teknisk leders tilstedeværelse lett kan bli illusorisk.

En endring etter alternativ 1 innebærer at de enkelte kjøretøyverksteder selv kan bestemme hvordan de organiserer kvalitetskontroll av reparasjoner og har dermed en tilfredsstillende kompenserende ordning for sikkerhetskontroll når det lempes på kravene til teknisk leder.

Etter Advokatforeningens syn bør det foretas enkelte språklige endringer i foreslåtte § 8 andre ledd tredje punktum. Advokatforeningen foreslår følgende ordlyd:

«Teknisk leder skal samordne reparasjonsvirksomheten, være kontaktperson overfor regionvegkontoret og være ansvarlig for at reparasjonsvirksomheten drives i samsvar med denne forskriften.»

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort         Merete Smith
leder                            generalsekretær