Kvalitetsplan for barneverntjenesten i Stavanger

Sendt: 14.08.2018

Adressat: Stavanger kommune

1. Innledning

Vi viser til høringsbrev av 25.6.2018 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for velferdsrett og lovutvalget for familierett, arv og skifte. Lovutvalget for velferdsrett består av Thorgeir Hole (leder), lars Duvaland, Ingrid Lauvås, Olav Lærgreid og Gro Sandvold. Lovutvalget for familierett, arv og skifte består av Simon Ladderud Stende (leder), Roar Bårdlund, Hanne Skråmm Espeland, Brede Gundersen, Ingelin Morken Gunderesen og Andreas Poulsson.

2. Bakgrunn

I følge mail av 25. juni 2018 ber Stavanger kommune Advokatforeningen gi en tilbakemelding på direktørens valg av innsatsområder, og om det er viktige innsatsområder som er utelatt eller bør endres.

Advokatforeningen er svært positivt innstilt til at Stavanger kommune utarbeider kvalitetsplan for å sikre god kvalitet i barnevernets arbeid.

3. Kommentarer

Kvalitetsplanens pkt. 4 omhandler «samarbeid mellom foreldre og barn». Advokatforeningen mener dette er et svært viktig innsatsområde. Under pkt. 4 er det mye fokus på å innhente erfaringer, noe som selvsagt er viktig. Advokatforeningen mener likefullt at barnevernet bør ha større fokus på hvordan man kan bedre samarbeidet i den konkrete sak som pågår.

I pkt. 4.3 fremkommer ingen punkter for å sikre godt samarbeid mellom foreldre og barnevern når sak pågår. Kommunen bør her utarbeide konkrete punkter som kjennetegn på god praksis for samarbeid med foreldrene.

Advokatforeningen erfarer at enkelte barnevern gjennomfører dialogprosesser, hvor barnevernet dekker advokatutgifter. Dialogprosess sikrer god dialog mellom partene, og sikrer at foreldre og barn får ivaretatt sine rettigheter. Dialogprosess kan endog forhindre at det blir nødvendig med omsorgsovertakelse, eller andre større inngrep i familiene. Advokatforeningen har svært positive erfaringer med dialogprosess. Det bidrar svært ofte til gode løsninger for familiene.

I kvalitetsplanens pkt. 5 mener Advokatforeningen det bør presiseres i kjennetegn på god praksis at samtlige handlinger foretatt av barnevernet, herunder samtaler, skal dokumenteres og at journalnotat skal fremstilles objektivt. Barnevernet bør ha klare rutiner for bruk av lydopptak og/eller video i avdekkende samtaler med barn. Dette bør inntas i kvalitetsplanen. Dokumentasjon av barnevernets arbeid er svært viktig for familienes rettssikkerhet.

Kvalitetsplanens pkt. 6 har som mål å gi befolkningen «likeverdige tjenester uavhengig av etnisk bakgrunn». Advokatforeningen ser at det er store utfordringer når ulike kulturer kolliderer. I planens pkt. 6.3 nr. 3 mener Advokatforeningen det bør tilføres at «barneverntjenesten skal ta hensyn til barns kulturelle opphav».

Vennlig hilsen

Merete Smith
generalsekretær