Ratifikasjon og gjennomføring i norsk rett av tilleggsprotokoll om elektroniske fraktbrev

Sendt: 27.08.2018

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 24.4.2018 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring og lovutvalget for IKT og personvern. Lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring består av Geir Gustavsson (leder), Henrik Hagberg, Anders Svinø, Mats Erik Sæther og Amund Bjøranger Tørum, lovutvalget for IKT og personvern består av Thomas Olsen (leder), Fred Richard Elsheim, Jarle Roar Sæbø, Cecilie Wille Søvik og Malin Tønseth.

2. Kommentarer

Advokatforeningen tilslutter seg Justis- og beredskapsdepartementets syn på at transformasjon er den beste gjennomføringsmåten, hovedsakelig basert på at transformasjon også ble benyttet ved gjennomføringen av CMR i vegfraktloven.

Videre støttes departementets syn på forholdet mellom CMR art. 5 nr. 1 og eCMR art. 3 nr. 3. Advokatforeningen kan ikke se at det skal være behov for særregler om elektroniske fraktbrev for nasjonal veifrakt, så langt partene selv har adgang til å avtale i hvilken utstrekning elektroniske fraktbrev skal benyttes.

Advokatforeningen slutter seg i all hovedsak til endringsforslagene i vegfraktloven, men ønsker imidlertid å gjøre følgende bemerkninger:

Advokatforeningen foreslår at lovforslagets § 8 tredje ledd in fine endres i tråd med endringsforslag for øvrig, slik at «utskrives» blir omgjort til «utferdiges». Dette for at bestemmelsen skal være teknologinøytral.

Videre foreslås det at lovforslagets § 8a første ledd forenkles. Advokatforeningen foreslår at ordlyden «eksemplar av et fraktbrev på papir» kan endres til «utskrevet fraktbrev», da denne ordlyden er kortere, mer håndterlig og innarbeidet i den någjeldende lov.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort       Merete Smith
leder                          generalsekretær