Endringer i arb.miljølovens regler om arb.tid for beredskapsvakt utenfor arb.stedet

Sendt: 15.02.2018

Adressat: Arbeids- og sosialdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 30.11.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for arbeidsrett. Lovutvalget består av Jan Fougner (leder), Thomas Benson, Monica Furustøl, Martin Staxrud Jetlund, Simen Smedby Lium og Tarjei Thorkildsen. Christel Søreide bistår utvalget som sekretær.

2. Kommentarer til høringsnotatet

2.1 Overføring av kompetanse fra Arbeidstilsynet til Tvisteløsningsnemnda

Advokatforeningen støtter departementets forslag om at Arbeidstilsynets kompetanse til å fastsette en annen beregningsmåte av arbeidstiden overføres til Tvisteløsningsnemnda.

Etter Advokatforeningens syn er begrunnelsen for dette først og fremst karakteren av vurderingene som gjøres, og at Tvisteløsningsnemnda er vant til å gjøre liknende vurderinger.

2.2 Vilkår for annen beregningsmåte

Departementet foreslår at vilkåret for å fastsette en annen beregningsmåte endres fra "urimelig" til "åpenbart urimelig". Dette er en reversering av endringen av dette vilkåret i 2015.

Departementets begrunnelse for dette er todelt, dels som et "incitament for forhandlinger mellom partene" (punkt 2.2.2) og dels at det "vil kunne medføre reduserte kostnader da det antas at saksantallet vil gå noe ned" (punkt 3).

Til første del av begrunnelsen bemerkes at det etter andre punktum i arbeidsmiljøloven § 10-4 tredje ledd er anledning til å fravike lovens alminnelige ordning dersom virksomheten er bundet av tariffavtale. Synspunktet i høringsnotat kan være aktuelt i denne forbindelse. Hvis virksomheten derimot ikke er bundet av tariffavtale, vil det ikke være noen naturlig arena for forhandlinger forut for en eventuell henvendelse til Tvisteløsningsnemnda, siden loven ikke åpner for unntak etter forhandlinger på annen måte.

Etter Advokatforeningens syn bør hvilken materiell terskel som skal gjelde, vurderes generelt og uavhengig av om virksomhetene er bundet av tariffavtale.

Til andre del av departementets begrunnelse, vil Advokatforeningen anta at en begrensningseffekt på saker til Tvisteløsningsnemnda som følge av endret vilkår vil være marginal.

Det er således Advokatforeningens oppfatning at spørsmålet om hvilken terskel det skal være før Tvisteløsningsnemnda kan fastsette annen beregningsmåte enn lovens hovedregel, bør bero på om det er hensyn ut over overføringen av myndigheten fra Arbeidstilsynet til Tvisteløsningsnemnda som tilsier en endring. Advokatforeningen har ikke oppfattet at det er forhold som tilsier en endring på dette punkt.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort     Merete Smith
leder                        generalsekretær