Innspill til IKT-sikkerhetsutvalget

Sendt: 09.02.2018

Adressat: IKT- og sikkerhetsutvalget

1. Innledning

Vi viser til brev av 9.1.2018 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for IKT og personvern. Lovutvalget består av Thomas Olsen (leder), Fred Richard Elsheim, Jarle Roar Sæbø, Cecilie Wille Søvik og Malin Tønseth.

2. Sakens bakgrunn

IKT-sikkerhetsutvalget ble oppnevnt i statsråd 15. september 2017 og har som mandat å foreslå konkrete rettslige og organisatoriske endringer på IKT-sikkerhetsområdet. Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU til Justis- og beredskapsdepartementet innen 1. desember 2018.

3. Advokatforeningen støtter tiltaket

Advokatforeningen støtter tiltaket og mener det er svært viktig med en helhetlig kartlegging av regelverk, organisering, samarbeid og praksis på IKT-sikkerhetsområdet. Hensiktsmessig regulering og organisering er grunnleggende for å verne mot nye sårbarheter i et stadig mer digitalisert samfunn.

Advokatforeningen mener det er viktig at IKT-sikkerhetsutvalget også tar hensyn til NIS-direktivet som

for alle praktiske formål innebærer innføring av et felleseuropeisk, tverrsektorielt regelverk som kan minne sterkt om IKT-forskriften (2003-05-21-630) som blant annet regulerer finansiell sektors bruk, utkontraktering, organisering og sikkerhet knyttet til IKT-systemer av betydning for foretakenes virksomhet. Erfaringer fra finansiell sektor og Finanstilsynet knyttet til denne forskriften vil dermed også være viktig for IKT-Sikkerhetsutvalgets arbeid.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort       Merete Smith
leder                         generalsekretær