Forslag til endring av forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy - vandelskrav for kontrollører

Sendt: 30.01.2018

Adressat: Statens vegvesen

1. Innledning

Vi viser til høringsbrev av 15.12.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Geir Gustavsson (leder), Henrik Hagberg, Anders Svinø, Mats Erik Sæther og Amund Bjøranger Tørum.

2. Kommentarer

Advokatforeningen anser forslaget til ny forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy § 30 (2) alternativ 2 for å være mindre inngripende og tyngende hva gjelder tilbakevirkningselementet enn alternativ 1, jf. Grl. § 97. Svakheten ved at kontrollører på overgangsordning i realiteten ikke vil bli vurdert for tiden før 20. mai 2018, vil dessuten til en viss grad kunne repareres gjennom målrettede tilsyn. Alternativ 2 har også den fordelen at vandelskontrollen vil bli vesentlig enklere.

Advokatforeningen slutter seg derfor til Vegdirektoratets forslag til ny forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy § 31 (2) alternativ 2.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort        Merete Smith
leder                           generalsekretær