Forslag til endring i vergemålsforskriften § 26

Sendt: 15.01.2018

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 27.10.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for velferdsrett. Lovutvalget består av Thorgeir Hole (leder), Lars Duvaland, Ingrid Lauvås, Olav Lærgreid, Gro Sandvold og Liv Shelby. Saken er også forelagte bistandsadvokatutvalget, som ikke hadde ytterligere merknader.

2. Kommentarer

Departementet skriver på side 9 i høringsnotatet at det etter vergemålsloven § 49 ikke skal gjelde noen annen beløpsgrense for mindreårige under vergemål enn for voksne under vergemål, jf. Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) side 114. Departementet foreslår ikke noen endring av dette utgangspunktet i dette høringsnotatet.

I nevnte proposisjon er problemstillingen med hensyn til differensiert beløpsgrense ikke drøftet; det er kun vist til uttalelsene i NOU 2004:16 s. 202:

Det fremgår av utvalgets mandat at en skulle vurdere lemping av reglene om tilsyn og kontroll av foreldres forvaltning av sine barns midler, herunder om innslagpunktet for offentlig forvaltning skal være høyere for mindreårige enn for voksne. Utvalget har ikke funnet å ville gi særregler for mindreårige på dette punkt.

Advokatforeningen savner en drøftelse av hvorvidt det er hensiktsmessig med ulik beløpsgrense, og mener hverken uttalelsen i høringsnotatet eller forarbeidene til vergemålsloven avveier ulike hensyn. Det gir heller ikke noen nærmere begrunnelse for lik grense.

Det er særlig to omstendigheter som kan begrunne ulik beløpsgrense for disse to gruppene av umyndige. For det første har vergemål for barn et annet formål enn vergemål for umyndige voksne. I førstnevnte tilfellet skal midlene forvaltes på en mest mulig fornuftig måte frem til myndighetsalder oppnås. Behovet for disponering av større beløp vil som oftest være begrenset. Den umyndige vil som hovedregel bo hjemme hos sine foreldre. Utgifter til nødvendig livsopphold og annet betales normalt av foreldrene. Den umyndige voksne vil derimot i utgangspunktet måtte betale denne typen utgifter selv, og det vil trolig oftere oppstå problemstillinger knyttet til om disponeringen av et beløp er i den umyndiges interesse eller ikke.

Dernest peker departementet i høringsnotatet punkt 5 på ulike risiki ved høy beløpsgrense i § 49: fare for misbruk og underslag av midlene. Verge for mindreårige er som hovedregel den mindreåriges foreldre, jf. lovens § 16. Når beløpsgrensen heves, vil det først og fremst få konsekvenser for de mindreårige som har foreldre eller andre slektninger med midler til sparing for den umyndige. Den umyndige og vergen vil i disse tilfellene stort sett ha sammenfallende interesser, og det må antas at relasjonen i seg selv gir en moralsk sperre for misbruk.

Verger for voksne vil være en mer sammensatt gruppe, og vergen vil i større utstrekning ha en fjernere relasjon til den umyndige. Det er grunn til å anta at risikoen for misbruk i disse tilfellene vil være større.

Advokatforeningen mener disse omstendighetene kan danne grunnlag for ulik beløpsgrense.

En savner derfor en drøftelse av de ulike hensyn og behov som de to gruppene av umyndige sedvanlig vil ha. Advokatforeningen vil også påpeke at dersom en økt beløpsgrense fører til økt risiko for misbruk av midler tilhørende voksne umyndige, kan fylkesmennene i større grad enn i dag bidra til å avdekke slike forhold gjennom sitt arbeid med vergeregnskapene. En eventuell økt beløpsgrense bør derfor ledsages av grundigere kontroll med disse.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort          Merete Smith
leder                             generalsekretær