Forslag til endringer i ekteskapsloven

Sendt: 08.01.2018

Adressat: Barne- og likestillingsdepartementet

Vi viser til høringsbrev av 13.12.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt lovutvalget for familierett, arv og skifte. Lovutvalget består av Simon Ladderud Stende (leder), Roar Bårdlund, Hanne Skråmm Espeland, Brede Gundersen, Ingeling Morken Gundersen og Andreas Poulsson.

Advokatforeningen stiller seg positive til de foreslåtte endringene

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort           Merete Smith
leder                              generalsekretær