Framlegg til endringar i bilansvarslova

Sendt: 22.01.2018

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 22.11.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for erstatningsrett og lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget for erstatningsrett består av Tom Sørum (leder), Ståle Haugsvær, Monica de Jonge, Eivind Kogstad og Marte Randen von Hirsch. Lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring består av Geir Gustavsson (leder), Henrik Hagberg, Anders Svinø, Mats Erik Sæther og Amund Bjøranger Tørum.

2. Bemerkninger

Advokatforeningen antar at bilansvarsloven § 2 bokstav c må endres for å ikke komme på kollisjonskurs med Vnuk-dommen (sak C-162/13). Vi foreslår følgende ny ordlyd i bestemmelsen: «deltakere i motorvognrenn som avholdes på avstengte steder i samsvar med polititillatelser omfattes av loven bare i den utstrekning det foreligger erstatningansvar etter alminnelig erstatningsrett.» Vi antar at denne lovendringen er tilstrekkelig til å unngå motstrid med direktivet og EU-domstolens praksis.

For øvrig har Advokatforeningen ikke funnet grunn til å rette noen innvendinger til departementets endringsforslag.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort¨            Merete Smith
leder                                generalsekretær