Overføring av oppgaver fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet

Sendt: 31.01.2018

Adressat: Finansdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 21.12.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for skatterett. Lovutvalget består av Hanne K. Skarberg Holen (leder), Cecilie Amdahl, Andreas Bullen, Thor Leegaard, Stine Lettrem-Eliassen og Eyvind Sandvik.

2. Sakens bakgrunn

Finansdepartementet foreslår i høringsnotatet å overføre klager over vedtak om tvangsmulkt etter a-opplysningsloven og over vedtak om fastsetting av skatt på inntekt og formue, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet når klagegjenstanden er av lavere verdi. Saker av prinsipiell interesse skal likevel behandles av nemnda.

3. Kommentarer til forslaget

3.1 Omfanget av klagesaker tyder på at reglene om tvangsmulkt favner for vidt

Det fremgår av høringsnotatet at klager over tvangsmulkter har fått et stort omfang, med ca. 2000-2600 klager til sammen i Skattedirektoratet og Skatteklagenemnda. Reglene er utformet slik at tvangsmulkt ilegges dersom pliktige opplysninger ikke er levert innen fristen. Så vidt forstås ilegges også tvangsmulkt i tilfeller der arbeidsgiver ikke har utbetalt lønn og andre ytelser som skal rapporteres, dvs. at de manglende oppgaver er såkalte null-oppgaver.

Omfanget av klagesaker kan tyde på at tvangsmulkt ilegges i for stort omfang, og uavhengig om de manglende opplysninger har betydning for skattefastsettelsen. Det kan stilles spørsmål om reglene om tvangsmulkt med dette favner for vidt og rammer for mange. I så fall er det ikke en adekvat løsning å endre saksbehandlingen slik at de som ilegges tvangsmulkt ikke får en uavhengig klagebehandling. Det pekes på at Skatteetaten arbeider integrert, som en samlet enhet.

3.2 Kommentarer om klagebehandlingen

Advokatforeningen vil peke på at det uansett er uheldig at behandlingen av klagesaker har vist seg å trekke uforholdsmessig ut i tid. I praksis har behandlingen av klagesaker tatt svært lang tid, og at dette blant annet knytter seg til saksbehandlingen på skattekontorene i forkant av oversendelsen av saker til skatteklagenemndas sekretariat.

Etter Advokatforeningens syn er det på sin plass med en revisjon av retningslinjene for hvor lenge skattekontorene kan bruke på sin forberedelse, slik foreningen også tok opp i forbindelse med etableringen av den nasjonale skatteklagenemnda. Advokatforeningen erfarer ikke at det er selve behandlingen i nemnda som er mest tidkrevende, men ser et sterkt behov for å styrke ressurssituasjonen ved skatteklagenemndas sekretariat. For å sikre et bredere rekrutteringsgrunnlag bør det vurderes også å etablere kontorsted utenfor Stavanger.

3.3 Klager over ilagt tvangsmulkt bør fremdeles skje ved en uavhengig instans

Advokatforeningen er ikke negativ til at det kan vurderes om enkelte saker kan behandles i en enklere form, men er kritisk til overføring av klagesaksbehandling til Skattedirektoratet. For den enkelte skattyter er det vesentlig at klagebehandlingen skjer i et uavhengig organ, og at den også fremstår som uavhengig. Selv om Skattedirektoratet har etablerte og sterke faglige miljøer, slik det pekes på i høringsnotatet, gir det ikke skattyter trygghet for at klagesaksbehandlingen er uhildet. Selv om terskelbeløpene som er foreslått er nokså lave, kan det for den det gjelder være tale om vesentlige beløper med betydning for personlig økonomi. Når det særskilt gjelder tvangsmulkt, kan beløpet uansett bli ganske betydelig. Advokatforeningen mener det heller bør vurderes om saker kan avgjøres i skatteklagenemndas sekretariat. Sekretariatet er ikke underlagt Skattedirektoratets instruksjonsmyndighet, og må i tillegg forventes å ha utviklet gode prosedyrer for å fange opp klagesaker som reiser prinsipielle spørsmål, og som derfor bør behandles av skatteklagenemnda.

Advokatforeningen mener samlet sett at det ikke er noen god løsning å fragmentere klagebehandlingen slik det legges opp til i høringsnotatet. Det bør i stedet sikres tilstrekkelig bemanning i skatteklagenemndas sekretariat. I høringsnotatet estimeres økt ressursbruk i Skattedirektoratet til en samlet kostnad på rundt 7 millioner kroner. Advokatforeningen har ikke foranledning til å vurdere dette estimatet, men det er ikke unaturlig om denne ressursbruken med tiden kan vise seg også å øke. Advokatforeningen ser ingen god grunn til at disse midlene ikke heller kunne anvendes til å styrke skatteklagenemndas sekretariat.

Advokatforeningen har ikke synspunkter på de terskelverdiene som drøftes i høringsnotatet for når klagesaker kan behandles utenom skatteklagenemnda, ut over at det for dem dette gjelder kan være beløp av vesentlig betydning. Advokatforeningen vil likevel påpeke at slike terskelverdier ofte vil være uegnet for saker hvor inntekt- eller formue er fastsatt ved skjønn. Terskelverdier gir da kun mening dersom de knytter seg til hele inntekts- eller formuesøkningen som er vedtatt av skattekontorene. Dette bør presiseres i en eventuell endret forskrift.

4. Avslutning/oppsummering for hele høringsuttalelsen

Antall klager på tvangsmulkt kan tyde på at disse ilegges i for stort omfang. Etter Advokatforeningens syn bør klager på tvangsmulkt behandles av en uavhengig instans også i fortsettelsen.

De foreslått økte ressurser på kr 7 millioner bør tilføres Skatteklagenemndas sekretariat, heller enn Skattedirektoratet.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort       Merete Smith
leder                         generalsekretær