Deling av foreldrepengeperioden i tre like deler ved 80 pst. uttak og endring av kvotebegrepet

Sendt: 03.07.2018

Adressat: Barne- og likestillingsdepartementet

Vi viser til høringsbrev av 23.5.2018 vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt lovutvalget for velferdsrett og lovutvalget for familierett, arv og skifte.

Advokatforeningen stiller seg positive til forslaget om å dele foreldrepengeperioden i tre like deler og til endring av kvotebegrepet. Dette begrunnet i hensynet til et mest mulig likestilt arbeids- og familieliv

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort         Merete Smith
leder                           generalsekretær