Endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen

Sendt: 28.06.2018

Adressat: Direktoratet for byggkvalitet

1. Innledning

Vi viser til høringsbrev av 6.6. 2018 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for bygnignsrett og reguleringsspørsmål. Lovutvalget består av Stein Ness (leder), Kurt Asbjørn Elvevoll, Kjell Erik Grøsfjeld, Anne Synnøve Monsen Tellefsen og Liv Zimmermann.

2. Sakens bakgrunn

Forskriftsendringen kommer som følge av vedtak i EU-kommisjonen, som supplerer byggevareforordningen, om systemer for vurdering og verifikasjon vedrørende

sandwichpaneler med metallkledning for bruk i bærende konstruksjoner og

festeanordninger som brukes for å hindre fallulykker.

Her fastsettes et attestasjonssystem for grad av involvering av uavhengig tredjepartorgan til å kontrollere nevnte produkter.

Byggevareforordningen regulerer dokumentasjon av CE-merkede byggevarer, som skal være CE-merket på bakgrunn av en harmonisert teknisk spesifikasjon.

3. Kommentarer til forslaget om endringer i dok

Vedtakene (rettsaktene) fra EU-kommisjonen er EØS-relevant, og vil bli tatt inn i EØS-avtalen. Norge er forpliktet til å gjennomføre dette i norsk rett.

Advokatforeningen har på denne bakgrunn ingen merknader til endringene i DOK vedlegg 1.

4. Samlet oppsummering

Advokatforeningen er for forslaget.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort         Merete Smith
leder                            generalsekretær