Endringer i sosialtjenesteloven - kvalifiseringsprogrammet

Sendt: 21.06.2018

Adressat: Arbeids- og sosialdepartementet

Vi viser til departementets høringsbrev av 20.3.2018 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for velferdsrett. Lovutvalget består av Thorgeir Hole (leder), Lars Duvland, Ingrid Lauvås, Olav Lærgreid, Gro Sandvold og Liv Shelby.

Advokatforeningen ser i utgangspunktet positivt på en økt fleksibilitet i ordningen. Det kan imidlertid medføre at flere får kvalifiseringsstønad i stedet for arbeidsavklaringspenger, og en slik dreining fra ytelser etter folketrygdloven til ytelser etter sosialtjenesteloven kan ha visse uheldige konsekvenser, f. eks. ved at dette håndteres av mindre spesialiserte organer og mindre grad av likebehandling enn om støtten ble forvaltet etter folketrygdloven.

En dreining fra arbeidsavklaringspenger til kvalifiseringsstønad gjør at færre har rett til fritt rettsråd i klagesaker. Klage etter folketrygdloven § 21-12 er omfattet av fritt rettsråd, mens klage etter sosialtjenesteloven ikke er det. Advokatforeningen mener at klage etter sosialtjenesteloven bør gi rett til fritt rettsråd på linje med klager etter folketrygdloven.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort      Merete Smith
leder                        generalsekretær