Forslag til endring i byggesaksforskriften (SAK10)

Sendt 21.06.2018

Adressat: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 9.5.2018 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for bygnignsrett og reguleringsspørsmål. Lovutvalget består av Stein Ness (leder), Kurt Asbjørn Elvevoll, Kjell Erik Grøsfjeld, Anne Synnøve Monsen Tellefsen og Liv Zimmermann.

2. Sakens bakgrunn

Forskriftsendringen gjelder bestemmelsen i SAK 10 § 8-1 (3) om midlertidig brukstillatelse, og endrer dokumentasjonskravet og dermed utgangspunktet for saksbehandlingsfristen for søknad om midlertidig brukstillatelse, jf. SAK kap. 7.

Endringen innebærer at fristen starter å løpe fra søknaden om midlertidig brukstillatelse er mottatt, også når det bekreftes i søknaden at tiltaket vil oppnå tilfredsstillende sikkerhetsnivå innen 14 dager.

Bakgrunnen er effektiviseringshensyn og å sikre ensartet praksis i kommunene. Høringsforslaget legger til rette for å redusere perioden fra byggverket har oppnådd tilfredsstillende sikkerhetsnivå til det lovlig kan tas i bruk. Videre skal endringen sikre at kommunene har en ensartet praksis, ettersom blankett 5169 har en utforming som har medført at praksis knyttet til behandlingsfrist for midlertidig brukstillatelse i noen kommuner allerede følger det aktuelle endringsforslaget.

En konsekvens av forslaget for kommunen er at tidsperioden for kommunalt tilsyn med tiltaket etter at tilfredsstillende sikkerhetsnivå er nådd, vil bli kortere enn etter gjeldende rett.

3. Kommentarer til forslaget om endringer i byggesaksforskriften

Advokatforeningen er av den oppfatning at forskriftsendringen vil medføre en ensartet praksis i kommunene og skape forutberegnelighet for aktørene i byggenæringen. Videre er det Advokatforeningens syn at endringen vil medføre den tilsiktede effektiviseringen av prosessen frem mot å ta et bygg lovlig i bruk.

Advokatforeningen viser dermed til departementets forslag, og støtter dette uten merknader.

4. Samlet oppsummering

Advokatforeningen er positiv til forslaget om endring i SAK 10 § 8-1 (3).

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort         Merete Smith
leder                            generalsekretær