Forslag til lavere alderskrav for føring av mobilkran for lærlinger i kran- og løfteoperasjonsfaget

Sendt: 28.06.2018

Adressat: Statens vegvesen

Vi viser til høringsbrev av 22.5.2018 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Geir Gustavsson (leder), Henrik Hagberg, Anders Svinø, Mats Erik, Sæther og Amund Bjøranger Tørum.

Førerkortdirektivet oppstiller ikke noe vilkår om at kjøretøyet må være innrettet for transport av gods for å være omfattet av klasse C, jf. direktivets artikkel 4, pkt. 4 bokstav f. Klasse C er førerkortklassen i direktivet som omfatter motorvogner på over 7 500 kg, og det er ikke klart at mobilkran ikke skal omfattes, jf. bokstav f, sml. bokstav d. Vegdirektoratets begrunnelse om at mobilkraner er kjøretøy som ikke omfattes av førerkortdirektivets klasse C ettersom de ikke er innrettet for godstransport, er følgelig ikke tilstrekkelig til å begrunne forskriftsendringene. I høringsnotatet hevdes det for øvrig ikke uttrykkelig at forslaget har grunnlag i noen av direktivets unntaksregler. Ettersom mobilkraner som et utgangspunkt omfattes av førerkortdirektivets klasse C – til tross for at de ikke er innrettet for godstransport – mener Advokatforeningen at Vegdirektoratet bør gi en annen og grundigere begrunnelse på hvorfor endringsforslagets regler er i tråd med førerkortdirektivet.

Vegdirektoratet har foreslått at lærlingene skal kunne få utstedt førerkort klasse C1, ettersom det ikke kan utstedes førerkort på EU-modell for klasse C, og det ikke skal opprettes en egen nasjonal kode. Advokatforeningen bemerker at det kan bli noe forvirrende å benytte allerede eksisterende førerkortklasser på tilfeller som avviker fra definisjonene av førerkortklassene som følger av førerkortforskriften kapittel 3.

Vegdirektoratet mener at vegtrafikkloven § 26 annet ledd ikke hindrer at man i forskrift åpner for øvingskjøring tidligere enn to år før man kan få alminnelig førerrett for motorvogngruppen. Det fremstår ikke klart at vegtrafikkloven § 26 annet ledd kun sikter til øvingskjøring i forbindelse med vanlig opplæringsløp ved privat trafikkskole. Det påpekes dessuten i høringsnotatet punkt 4.2 at forslaget ikke utelukker at øvingskjøring også kan foregå ved privat trafikkskole, så lenge det er i tråd med gjeldende lov- og forskriftskrav. Dersom det legges til grunn at vegtrafikkloven § 26 andre ledd kun stiller krav til alder for øvingskjøring i privat regi, kan gode grunner tale for å vurdere om muligheten til øvingskjøring etter forslaget bør begrenses til øvingskjøring i regi av lærebedriften.

Advokatforeningen har også bemerket at forslaget ikke innebærer noe krav om at lærlingene må ha førerkort for klasse B før de begynner øvingskjøring til klasse C. Unntaksreglene for Forsvaret og Sivilforsvaret stiller derimot krav om at man har førerkort klasse B før man øvingskjører til klasse C

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort      Merete Smith
leder                         generalsekretær