NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid

Sendt 29.06.2018

Adressat: Nærings- og fiskeridepartementet

Vi viser til høringsbrev av 2.3.2018 vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt lovutvalget for bank, finansiering og valuta. Lovutvalget består av Kjersti Tøgard Trøbråten (leder), Rudi Mikal Christensen, Linn Hertwig Eidsheim, Thorbjørn Gjerde, Kjersti Hønstad og Peter All Simonsen.

Advokatforeningen støtter de initiativ som er beskrevet i NOU 2018: 5, og har ingen konkrete innvendinger eller tilbakemeldinger til de initiativ som skisseres på det nåværende tidspunkt. Det tas forbehold om at Advokatforeningen vil kunne ha synpunkter på de konkrete lov- og forskriftsforslag som måtte komme ut av dette arbeidet

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort         Merete Smith
leder                           generalsekretær