Utkast til regler tilsvarende EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv

Sendt: 06.06.2018

Adressat:Finansdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 6.3.2018 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for forsikringsrett. Lovutvalget består av Hans Kenneth Viga-Gerhardsen, Anette Cecilie Kjørrefjord Eckhoff, Frithjof Herlofsen og Sven Iver Steen.

2. Sakens bakgrunn

Finanstilsynet har den 23. juni 2017 etter pålegg fra Finansdepartementet den 9. januar 2017 utarbeidet et utkast til ny forsikringsformidlingslov og tilhørende forskrift, samt utkast til enkelte andre lov- og forskriftsendringer, for å gjennomføre EUs forsikringsformidlingsdirektiv (direktiv 2016/97/EU – "IDD") i norsk rett ("høringsnotatet").

IDD er et minimumsdirektiv. Finanstilsynet foreslår enkelte nye bestemmelser som innebærer strengere virksomhetskrav for forsikringsformidlere og forsikringsselskap enn etter IDD.

Advokatforeningen er positiv til de endringer som foreslås, særlig at forsikringsformidlingsloven lovteknisk moderniseres. En rekke av de nye kravene som innføres er av en bransjespesifikk art som Advokatforeningen ikke er riktig organ å mene noe om. Advokatforeningen begrenser seg til å kommentere et punkt som ikke synes å ha blitt gjennomført korrekt i ordlyden til forslag til forskrift.

I etterkant av at Finanstilsynet utarbeidet høringsnotatet, har Justis- og beredskapsdepartementet i mars 2018 avgitt forslag til endringer i lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 for å gjennomføre de privatrettslige sidene av IDD i norsk rett ("høringsnotat II"). Noen av disse forslagene avviker fra de som fremmes i høringsnotatet. Advokatforeningen kommenterer derfor ikke Finanstilsynets forslag til gjennomføringen av de privatrettslige sidene av IDD her, men inngir et mer omfattende høringsinnspill i et separat dokument.

3. Vandelskrav for aksessoriske agenter

Finanstilsynet foreslår at det i fremtiden skal kreves ordinær vandelsattest av den ansvarlige for den aksessoriske forsikringsformidlingsvirksomheten, mens andre ansatte som er direkte beskjeftiget med forsikringsformidling i foretaket ikke vil være omfattet av kravet, slik at disse ikke lenger trenger å fremlegge politiattest. Dette fremgår på side 27 i høringsnotat.

I Finanstilsynets forslag til ny forsikringsformidlinglov § 26 inntas hovedregelen om at det skal kreves ordinær vandelsattest for alle ansatte og ledere i forsikringsformidlingsforetak. Det fremgår av siste avsnitt siste setning at departementet i forskrift kan fastsette nærmere regler om krav til hederlig vandel. Advokatforeningen antar at meningen har vært at det i den nevnte forskrift skal gjøres unntak for fremleggelse av politiattest for ansatte i aksessoriske forsikringsformidlingsforetak. I forslaget til endringer i eksisterende forskrift til ny forsikringsformidlinglov er det ikke inntatt noe slikt unntak.

Advokatforeningen antar at dette må bero på en inkurie, og foreslår at det gjøres klart i forskriften til ny forsikringsformidlingslov at de alminnelige vandelskrav ikke gjelder for ansatte i den aksessoriske forsikringsformidlingsvirksomheten i samsvar med forslaget på side 27 i høringsnotatet.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort     Merete Smith
leder                        generalsekretær