Banklovkommisjonens utredning nr. 31 om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren

Sendt: 02.05.2018

Adressat:Finansdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 31.1.2018 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for bank, finansiering og valuta. Lovutvalget består av Kjersti Tøgard Trøbråten (leder), Rudi Mikal Christensen, Linn Hertwig Eidsheim, Thorbjørn Gjerde, Kjersti Hønstad og Peter Aall Simonsen. Saken er også forelagt lovutvalget for forsikringsrett og lovutvalget for børs- og verdipapirhandelsrett, som ikke hadde ytterligere merknader.

2. Kommentarer

Advokatforeningen anser forslaget til regulering av krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren som gjennomarbeidet, og støtter den valgte systematikken hvor reguleringen følger den samme systematikk som for banker. NOU 2018: 3 viser til NOU 2016: 23 på flere punkter. NOU 2016: 23 er fulgt opp i Prop L 159 (2016-2017). De endringer i forslag til lovtekst som fremgår av Prop 159 (L) er etter hva Advokatforeningen forstår ikke reflektert i NOU 2018: 3. Vi antar at det i forbindelse med utarbeidelse av proposisjon vil bli foretatt en gjennomgang for å sikre konsistens.

Advokatforeningen har ikke foretatt en fullstendig gjennomgang, men viser eksempelvis til forslag til §§ 21-44 tredje ledd, 21-45 tredje ledd og § 21-51 tredje ledd, som etter sin ordlyd ikke presiserer at henvisningene til betalingssystemloven skal gjelde interbanksystemer som omtalt i betalingssystemloven kapittel 4. En slik presisering er nå inntatt for krisehåndtering i banker, jf. Prop L 159. Vi viser også til at forslaget § 21-42 ikke klargjør om bestemmelsen gjelder datterselskaper i konsern der morselskapet er satt under krisehåndtering. Tilsvarende uklarhet forelå i den korresponderende bestemmelsen i NOU 2016: 23, jf. dette forslagets § 20-48, men ble korrigert og klargjort i Prop L 159, se proposisjonens utkast til § 20-33.

Manglende konsistens vises også ved benevnelse av de ulike planene, samt av den foreslåtte definisjonsbestemmelsen i § 21-6, som er ment å fylle ut forslaget til definisjonsbestemmelse, § 20-5 fra NOU 2016: 23. Forslaget til definisjonsbestemmelse i NOU 2016: 23 er etter hva vi kan se ikke fulgt opp i Prop 159 L.

Advokatforeningen ønsker i tillegg å knytte en kommentar til lovforslaget § 21-59 om Garantiordningen for skadeforsikring. På samme måte som for Bankenes Sikringsfond er det fastslått at Garantiordningen skal være et selvstendig rettssubjekt. Bestemmelsen regulerer imidlertid ikke akkord- og konkursadgang, slik tilfellet er for Bankenes Sikringsfond i dag, jf. dagens finansforetakslov § 19-3. I NOU 2016: 23 var presiseringen om akkord- og konkursadgang ikke foreslått videreført, uten at det ble kommentert av Banklovkommisjonen. Advokatforeningen bemerket dette i sitt høringssvar. Vi kan imidlertid ikke se at det er foretatt noen drøfting av om bestemmelsen bør videreføres i Prop 159 L. Advokatforeningen anbefaler at det klargjøres om Garantiordningen for skadeforsikring og Bankenes Sikringsfond skal kunne tas under akkord- og konkursbehandling.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort       Merete Smith
leder                         generalsekretær