Forslag om adgang til bareboat registrering

Sendt: 07.03.2018

Adressat: Nærings- og fiskeridepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 5.12.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Geir Gustavsson (leder), Henrik Hagberg, Anders Svinø, Mats Erik Sæther og Amund Bjøranger Tørum.

2. Generelt

Advokatforeningen slutter seg i all hovedsak til høringsuttalelsen fra Nordisk Skibsrederforening av 27.2.2017.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-om-adgang-til-bareboat-registrering/id2580820/?uid=6e30aea7-fa8a-465b-8a58-95e0f6e5d23b

I tillegg har Advokatforeningen noen mer tekniske kommentarer, disse fremkommer nedenfor.

3. Kommentarer til lovutkastet

• § 40 andre ledd pkt. 2 og 4: Her brukes begrepene "primærstaten" og "det utenlandske registeret" om hverandre. Et forslag er å endre dette gjennomgående til "det utenlandske skipsregisteret hvor skipets hjemmelsforhold er registrert". Et annet alternativ er å definere begrepene "primærregister" og "sekundærregister" og bruke det gjennomgående.

• § 40: Noen registre har en ordning hvor navnet på registrert eier og primærregister, samt i noen tilfelle også registrerte pant i primærregisteret, også fremgår på registerutskrift i bareboat-registeret. Dette er noe som naturlig faller inn i forskriftsutarbeidelsen i siste ledd.

• § 40 a underpunkt (d): Også her bør det vurderes en endring fra "primærstatens rett" til "det lands rett hvor skipets hjemmelsforhold er registrert" (forutsatt at det ikke gjøres bruk av definisjonene "primærregister" og "sekundærregister", hvor ordlyden i tilfelle kan være "primærregisterets rett").

• § 40 b første ledd og annet ledd pkt. 2 og 3: Her kan det også være hensiktsmessig med ensartet språkbruk, slik at "i en annen stat", "i et annet lands skipsregister" og "bareboat-staten" endres til gjennomgående bruk av "et utenlandsk skipsregister"/"det utenlandske skipsregisteret".

• § 40 b fjerde ledd: Advokatforeningen er enig i at første del kan anses som overflødig, men kan være en grei avklaring for eksisterende rettighetshavere. Siste del om at rettsstiftelser skal være underlagt norsk rett stiller Advokatforeningen spørsmål ved. Det er vel ikke noe i veien for å registrere pant eller andre rettsstiftelser underlagt utenlandsk rett i Norge (gyldighet og rettsvern forutsetter i stor grad at ev. preseptoriske krav overholdes (for eksempel spesialitetsprinsippet)).

• § 40 c: Advokatforeningen foreslår å endre "bareboat-statens flagg" til "det utenlandske registerets flagg" for å benytte samme begrepsbruk som foreslått over.

Lovforslaget bruker flere steder (både sjøloven og NIS-loven) uttrykket "dobbeltregistrering". Med forslaget til endringer faller dette bort, men dersom departementets forslag opprettholdes bør dette endres til "samtidig registrering" idet "dobbeltregistrering" er misvisende og kan trekke i retning av at samme rettigheter/tillatelser registreres dobbelt, noe som ikke er tilfelle.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort         Merete Smith
leder                           generalsekretær