Forslag om endringer i rettsgebyrloven - innføring av nytt gebyr for skifteattest, uskifteattest og fullmakt

Sendt: 15.03.2018

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 1.2.2018 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for sivilprosess og voldgift. Lovutvalget består av Knut Boye (elder), Grethe Gullhaug, Nina Monssen, Ola Ø. Nisja, Christian Reusch og Peter Vagle. Saken har også vært forelagt lovutvalget for familierett, arv og skifte, som ikke hadde ytterligere innspill.

2. Kommentarer

Departementet har foreslått å gebyrlegge domstolenes utarbeidelse av skifte og uskifteattester samt fullmakter ved privat skifte. Advokatforeningen er uenig i departementets forslag og er imot innføring av gebyr på denne type tjenester.

Det er tale om en type tjeneste som ikke kan velges bort. Det er i samfunnets interesse at man har kontroll med hvem som mottar fullmakter og skifteattest for å ordne opp i avdødes formuesforhold. Som høringsnotatet peker på er skifteattesten det sentrale dokumentet ved privat skifte av dødsboer. Uten slik attest eller fullmakter vil man ikke kunne få tilgang til avdødes formue, begrense utgifter eller forvalte avdødes eiendom. Ut ifra et slikt synspunkt er det Advokatforeningens syn at dette er en type tjeneste som samfunnet bør bære belastningen med og at vi må akseptere at alle forhold som krever ressurser i et samfunn ikke kan gjøres lønnsomme eller kostnadsnøytrale.

I praksis vil tilgangen til avdødes eventuelle formue bli lukket umiddelbart etter dødsfallet og det er nærstående, ektefelle, samboer eller barn som må legge ut for gebyret. Dette skjer i en situasjon hvor man ofte, særlig ved tap av ektefelle eller samboer, vil være avskåret fra inntektsbidrag til husholdningen som man har innrettet seg på og mange er avhengig av. I en slik periode vil det i praksis også påløpe betydelige kostnader i forbindelse med gravferd, kremering, gebyrer til gravplass og avgifter for øvrig. Det å gebyrlegge denne type tjenester vil bidra til ytterligere økonomisk trykk i en ellers vanskelig livssituasjon. Dette er forhold som advokatbransjen ser hyppig i denne type saker. Det er derfor a

Advokatforeningens syn at denne type gebyr vil ramme de svakeste på et svært sårbart tidspunkt.

Det har vært betydelig presseomtale rundt forslaget og gjennomgående synes det å være motstand mot å innføre denne type gebyr. Holdningen synes å være at når en borger faller fra etter å ha bidratt til verdiskapning i samfunnet og betalt skatt gjennom et liv, strider det mot den alminnelige rettsfølelse at staten skal kreve å få dekket sine kostander til utstedelse av nødvendige attester og fullmakter som man ikke kan velge bort i forbindelse med dødsfallet.

Det er i dag betydelige gebyrer på skifter der man ikke kommer til enighet og velger offentlig skifte. Dette kan forsvares ut i fra at det ligger et betydelig insitament fra det offentlige til å løse denne type saker i minnelighet. Arvespørsmål reiser i dagens familiesituasjoner en rekke kompliserte spørsmål som genererer tvister hvor det offentlige tar betalt for saksbehandlingen ved offentlig skifte. Dette er forståelig og baserer seg på andre hensyn.

Advokatforeningen vurderer som følge av dette at basale og innledende handlinger som utstedelse av skifteattest, uskifteattest og fullmakt ikke bør belastes med gebyr.

For øvrig når det gjelder prinsippet for fastsettelse av gebyrer innenfor domstolsforvaltningen, finner Advokatforeningen ikke grunn til å kommentere dette

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort          Merete Smith
leder                            generalsekretær