To utredningsrapporter om dagligvaresektoren

Sendt: 14.03.2018

Adressat: Nærings- og fiskeridepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 15.11.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for europa- og konkurranserett. Lovutvalget består av Monica Syrdal (leder), Harald Evensen, Morten Goller, Olav Kolstad og Helge Stemshaug.

Advokatforeningen vil med dette avgi høringssvar til «Utredning av muligheten for å etablere en inngrepshjemmel mot ensidige handlinger i verdikjeden for mat som ikke rammes av konkurranseloven § 11».

2. Kommentarer til utredningen

2.1 Advokatforeningens hovedstandpunkt

Advokatforeningen er enig i vurdering av at det ikke er hensiktsmessig å innføre en inngrepshjemmel i konkurranseloven mot ensidige handlinger i verdikjeden for mat som ikke rammes av konkurranseloven § 11. Advokatforeningen tar i denne forbindelse ikke stilling til om det bør innføres en regulering av forholdet mellom matvarekjedene og deres leverandører, men er av den oppfatning at dersom myndighetene ønsker å gripe inn relasjonen mellom leverandører og dagligvarekjedene, bør en slik regulering gjennomføres på selvstendig grunnlag og ikke innføres som del av konkurranseloven.

Advokatforeningen legger i denne forbindelse vekt på at det synes uklart hvilke handlinger en slik regulering vil ramme. Konkurranseloven §§ 10 og 11 rammer allerede misbruk av markedsmakt og konkurransebegrensende avtaler.

Begrepet ensidig handling, er i seg selv ikke tidligere definert hverken i nasjonale eller EØS-rettslige, materielle konkurranseregler. Som redegjort for i utredningens del 2.4 reiser begrepet flere avgrensningsspørsmål. Det kan i den forbindelse, etter Advokatforeningens syn, diskuteres om norske myndigheters handlingsrom i rapporten er vurdert for snevert i forhold til EØS-avtalens § 53. Etter Advokatforeningens oppfatning tilsier rettssikkerhetshensyn at det ikke bør innføres regulering som ikke har et klart avgrenset virkeområde.

Advokatforeningen vil videre vise til at konkurranselovens formål er effektiv bruk av samfunnets ressurser, jf. konkurranseloven § 1. Som påpekt i utredningens del 4.2. vil de handlinger det kunne være aktuelt å la en slik regulering omfatte, ikke nødvendigvis i seg selv være konkurransebegrensende i lovens forstand. Dersom det innføres en ny regulering i form av en ny forskrift til konkurranseloven, skal denne tolkes i samsvar med lovens formål. En regulering gitt i medhold av konkurranseloven risikerer derfor å få liten praktisk betydning ved siden av de gjeldene bestemmelser i konkurranseloven §§ 10 og 11.

2.2 Advokatforeningens subsidiære standpunkt

Dersom departementet likevel skulle velge å innføre en slik regulering i konkurranseloven, støtter Advokatforeningens utredningens forslag om at inngrep forutsetter konkurransebegrensende virkning, slik at det skapes et samsvar med lovens formål.

4. Oppsummering

Som det fremgår over, er det etter Advokatforeningens syn, ikke hensiktsmessig å innføre en inngrepshjemmel mot ensidige handlinger i verdikjeden for mat i konkurranseloven.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort          Merete Smith
leder                             generalsekretær