Endringer i smittevernloven

Sendt: 29.11.2018

Adressat: Helse- og omsorgsdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 22.8.2018 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for velferdsrett. Lovutvalget består av Thorgeir Hole (leder), Lars Duvaland, Ingrid Lauvås, Olav Lærgreid og Gro Sandvold.

2. Advokatforeningens kommentar

I høringsutkastets punkt 12.2 gis det uttrykk for at "selvstendige næringsdrivende og tjenesteytere" omfattes av begrepet arbeidstakere. Juridisk sett er ikke selvstendig næringsdrivende å anses som arbeidstakere. Det er ikke upraktisk at både selvstendige næringsdrivende og innleide utfører arbeid i helse- og omsorgstjenesten, og det bør være tydelig at hjemmelen for forhåndsundersøkelser omfatter disse. Advokatforeningen foreslår derfor at man bruker begrepene arbeidstakere, innleide og oppdragstakere i § 3-5.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort           Merete Smith
leder                              generalsekretær