Forespørsel angående krav til bekreftelse av kapitalinnskudd i aksjeselskap

Sendt 02.11.2018

Adressat: Brønnøysundregistret
Foretaksregisteret

1. Innledning

Vi viser til brev av 28.9.2018 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for selskapsrett. Lovutvalget består av Filip Tuyen (leder), Tor Bechmann, Atle Degré, Marit Wenda Kjørsvik, Gudmund Knudsen og Åse Koll Lunde.

2. Kommentarer

I brevet fra Brønnøysundregistrene er det best om synspunkter på om det er ønskelig at kapitalbekreftelse skal kunne bekreftes av revisor, autorisert regnskapsfører, eller advokat som privatperson.

Utgangspunkt er aksjeloven § 2-18 annet ledd femte punktum, jf. § 10-9 annet ledd fjerde punktum, som etter endringen ved lov 16. juni 2017 nr. 71 åpner for at en «advokat» eller en «autorisert regnskapsfører» kan bekrefte aksjeinnskudd som utelukkende gjøres opp i penger. Så vidt Advokatforeningen skjønner praktiserer Foretaksregisteret bestemmelsen slik at advokat som bekrefter aksjeinnskudd samtidig må opplyse et organisasjonsnummer for advokatvirksomheten. I følge forespørselen er poenget at advokaten bekrefter innbetalingen som en del av sitt yrke som advokat, og ikke som «privatperson». Tilsvarende praktiseres bestemmelsen for autorisert regnskapsfører. Det som sies nedenfor retter seg først og fremst mot kravet for advokater.

Advokatforeningen er enig i synspunktet at når advokater bekrefter aksjeinnskudd, så gjør de dette som en del av sitt yrke som advokat. Det er etter Advokatforeningens oppfatning ikke behov eller grunn til at advokater skal kunne gjøre dette som privatperson.

Det neste spørsmålet som reises, er om det om det kan kreves at vedkommende advokat oppgir et organisasjonsnummer. Det heter i Brønnøysundregistrenes brev at

«... slike bekreftelser er noe man gir ved utøvelsen av sitt yrke, som næringsdrivende, og det er da naturlig at det er foretaket som gir bekreftelsen.».

Det som er gjengitt er et utsagn som kan passe for advokater som driver som enkeltpersonforetak, men ikke for advokater som er organisert i et selskap. Det er naturlig å tolke loven slik at det er den enkelte advokaten som avgir bekreftelsen, ikke selskapet han eller hun er deltaker eller ansatt i. Det er imidlertid selskapet som har organisasjonsnummeret. Den enkelte advokat har ikke noe eget organisasjonsnummer. Hvorvidt advokatselskapet, og ikke bare den enkelte advokat som har avgitt bekreftelsen, er ansvarlig etter aksjeloven § 2-19 må avgjøres etter andre regler, og ikke ved at selskapets organisasjonsnummer angis i forbindelse med attestasjonen slik at der derved fremstår som om det er selskapet som avgir bekreftelsen.

Det avgjørende kriterium synes å være at den aktuelle advokat eller autoriserte regnskapsfører (på samme måte som revisor) er registrert i relevant register (henholdsvis Tilsynsrådets register over advokater eller Finanstilsynets Regnskapsførerregister), at vedkommende har registrert seg som selvstendig næringsdrivende. I Prop. 112 L på side 89 forutsettes at Foretaksregisterets kontroll skal rette seg mot om at den som har avgitt bekreftelsen faktisk er advokat, autorisert regnskapsfører eller revisor.

3. Konklusjon

Advokatforeningens konklusjon etter dette er at det er advokaten som yrkesutøver og ikke privatperson som kan bekrefte aksjeinnskudd.

Det bør ikke bør stilles krav om angivelse av organisasjonsnummer når advokat skal bekrefte innbetaling av aksjekapitalen etter aksjeloven § 2-18 annet ledd femte punktum, jf. § 10-9 annet ledd fjerde punktum. Det bør heller legges opp til en løsning mot Tilsynsrådet for advokatvirksomhets register for at Foretaksregisteret skal kunne føre kontroll med at den som avgir bekreftelsen har advokatbevilling. Det er denne løsningen det er lagt opp til i Prop. 112 L, se proposisjonen side 89.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort                Merete Smith
leder                                   generalsekretær