Personlige transaksjoner i forvaltningsselskap for verdipapirfond

Sendt: 01.11.2018

Adressat: Finansdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 21.9.2018 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for børs og verdipapirhandelsrett. Lovutvalget består av Tone Merete Østensen (leder), Atle Degré, Tore Mydske, Bjarne Rogdaberg og Marianne Sahl Sveen.

2. Sakens bakgrunn

Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet av 21. september 2018, høringsnotat fra Finanstilsynet datert 10. september 2018, samt Stortingets forslag om å oppheve verdipapirhandellovens kapittel 8 om ansattes egenhandel, i samsvar med forslaget fremsatt i Prop. 77 L (2017-2018) om gjennomføringen av MiFID II og MiFIR. Reglene i verdipapirhandellovens kapittel 8 gjelder blant annet for forvaltningsselskap for verdipapirfond. I tillegg til reguleringen i verdipapirhandelloven plikter forvaltningsselskapene å ha interne rutiner og regler for personlige transaksjoner, i henhold til verdipapirfondloven og UCITS-direktivet / gjennomføringsdirektivet til UCITS.

I høringsnotatet er det følgelig vurdert hvorvidt det er, ved opphevingen av verdipapirhandellovens kapittel 8, formålstjenlig å utforme spesifikke regler om egenhandel, for eksempel om bindingstid, eller om reglene skal utformes utelukkende i tråd med gjennomføringsdirektivet til UCITS. Utforming av spesifikke regler vil innebære et strengere regelsett enn det som følger av gjennomføringsdirektivet og må, slik Finanstilsynet ser det, «begrunnes ut fra et klart behov for å ha en slik strengere regulering.»

3. Kommentarer til forslaget

3.1 Vurderinger knyttet til MiFID II

Da reguleringen av personlige transaksjoner i MiFID II og UCITS-direktivet/gjennomføringsdirektivet til UCITS i stor grad er sammenfallende, ser Finanstilsynet i høringsnotatet hen til de vurderinger som er gjort i forbindelse med gjennomføringen av MiFID II. I den forbindelse ble det i NOU 2017:1 vurdert hvorvidt det er konkrete behov i det norske markedet for å opprettholde strengere regler for ansatte i verdipapirforetak i Norge enn hva som følger av MiFID II. Utvalget konkluderer med at avvikende regelverk er lite hensiktsmessig, blant annet fordi det kan være en konkurranseulempe ved rekruttering til norske foretak, samt at utvalget vanskelig kan se at det etter MiFID II er adgang til å opprettholde det gjeldende, strengere regelverket.

3.2 Egenhandelsreglene – den materielle siden

I høringsnotatet foreslår Finanstilsynet nye regler i verdipapirfondforskriften som er i tråd med reglene i gjennomføringsdirektivet til UCITS. Helt konkret innebærer det å regulere mer detaljert den allerede eksisterende plikt for forvaltningsselskaper til å fastsette interne regler og retningslinjer. Regler om spesifikke handleforbud og bindingstid tilsvarende dagens bestemmelser i verdipapirhandellovens kapittel 8 foreslås ikke videreført. Finanstilsynet viser til at det bør være mest mulig like regler for ansattes egenhandel i henholdsvis forvaltningsselskapene og verdipapirforetakene.

Advokatforeningen støtter forslaget om ikke å videreføre de spesifikke, særnorske reglene om handleforbud i visse typer instrumenter, samt bindingstid etter erverv. Det vises til at det overordnede formålet med reglene om egenhandel er å sikre tilliten til verdipapirmarkedet ved å unngå at ansatte utnytter informasjon de mottar i kraft av sin stilling, til egen fordel. Reglene skal også motvirke interessekonflikter. Advokatforeningen er av den oppfatning at disse hensyn kan ivaretas på en hensiktsmessig måte gjennom interne regler som skreddersys i forhold til det enkelte foretaks virksomhet, og at det ikke synes å være nødvendig å ha strengere regler enn hva som følger av EU-retten for å sikre tilliten til markedet. Videre er Advokatforeningen enig i at reglene i forvaltningsselskapene på dette punkt i størst mulig grad bør samsvare med de reglene som vil gjelde for verdipapirforetakene.

3.3 Egenhandelsreglene – den prosessuelle siden

Den allerede eksisterende plikt etter verdipapirfondloven for forvaltningsselskapene til å fastsette interne regler, er som nevnt foreslått detaljregulert i noe større grad.

Rapporteringsplikt til arbeidsgiverforetaket
Det er foreslått å videreføre rapporteringsplikten i verdipapirhandelloven kapittel 8, i verdipapirfondforskriften, slik at tilknyttede personer skal ha plikt til å rapportere egenhandel til arbeidsgiverforetaket. Forslaget innebærer også at foretaket skal føre register over meldte handler. Arbeidsgiverforetakets plikt til å oppbevare rapporter over egenhandler i minst tre år, er også foreslått videreført i forskriften. Oppbevaringsplikten følger ikke direkte av gjennomføringsdirektivet.

Advokatforeningen støtter Finanstilsynets forslag om å videreføre rapporteringsplikten gjennom en konkretisering i verdipapirfondforskriften, herunder forslaget om at det skal gjelde en oppbevaringsplikt for rapporter over egenhandel i minst tre år. Slik Advokatforeningen ser det, synes det hensiktsmessig å konkretisere en slik forpliktelse for i større grad å kunne sikre effektiv kontroll av hvorvidt interne rutiner og regelsett etterleves.

Rapporteringsplikt til Finanstilsynet
Dagens regler om rapportering til Finanstilsynet ved mistanke om overtredelse av egenhandelsreglene foreslås ikke videreført. En slik rapporteringsplikt ville måtte knyttet seg til overtredelse av foretakets egne interne rutiner og retningslinjer.

Advokatforeningen slutter seg til forslaget fra Finanstilsynet i høringsnotatet. Da en eventuell rapporteringsplikt her som nevnt vil måtte knytte seg til overtredelse av egne interne rutiner, synes det mer hensiktsmessig å kontrollere selve rutinene og retningslinjene, og hvorvidt de er egnet til å ivareta de hensyn de er ment å ivareta. Advokatforeningen legger videre til grunn, som beskrevet i høringsnotatet, at den enkelte tilknyttedes persons rapporteringsplikt til arbeidsgiverforetaket vil kunne bli gjenstand for kontroll.

4. Oppsummering

Samlet sett slutter Advokatforeningen seg til de forslag som fremmes i høringsnotatet fra Finanstilsynet.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort           Merete Smith
leder                              generalsekretær