Forslag til endringer i tvisteloven

Les mer

OGP - Handlingsplan 4 - Departementenes utkast til forpliktelser

Les mer

Endring i utlendingslova - heva strafferamme for ulovleg opphald etter utvisning som følgje av straff eller særreaksjon

Les mer

Forslag til endringer i reglene om elektronisk kommunikasjon med domstolene

Les mer

Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten

Les mer

Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Les mer

Rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid

Les mer

NOU 2018: 10 - Gjennomføring av prospektforordningen og fastsettelse av regler for nasjonale prospekter

Les mer

Nytt straffebud om befatning med bilder som er særlig egnet til å krenke privatlivets fred

Les mer

Forskrifter til ny sikkerhetslov

Les mer

Endringer i straffeprosessloven og i forskrift om opphold i politiarrest

Les mer

Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten

Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten ved mistanke om vold og overgrep i nære relasjoner

Les mer