Juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet

Les mer

Innspill til regjeringens Nasjonale forventninger 2019-2022

Les mer

Endringer i konkurranseloven

Les mer

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv

Les mer

Forskrift om saksbehandlingen for Konkurranseklagenemnda

Les mer

Forslag til forskrift om endring av forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger

Les mer

Forslag til endringer i straffeloven mv

Les mer

Forslag til endringer i byggesaksforskriften (Sentral Godkjenning)

Les mer

NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern

Les mer