Forslag til endringer i byggesaksforskriften (Sentral Godkjenning)

Sendt: 07.09.2018

Adressat: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 28.6.2018 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for bygnignsrett og reguleringsspørsmål. Lovutvalget består Stein Ness (leder), Kurt Asbjørn Elvevoll, Kjell Erik Grøsfjeld, Anne Synnøve Monsen Tellefsen og Liv Zimmermann.

2. Sakens bakgrunn

Forslag til endringer i byggesaksforskriften vedrørende sentral godkjenning for ansvarsrett (SAK) gjelder:

- Tydeliggjøring av at det ikke er tillatt å stille krav om sentral godkjenning

- Tydeliggjøring av at faglig ledelse må være ansatt i foretaket

- Utvidelse av antall utdanningsnivåer

- Vektlegging av relevant arbeidserfaring opparbeidet før endt (videre)utdanning

- Tydeliggjøring av hvilke foretak som skal oppfylle krav om registrering i mva-registeret

- Mulighet til å synliggjøre utførelseskompetanse i foretaket

- Utvidet plikt til å avslå søknad om sentral godkjenning og til å trekke tilbake sentral godkjenning

3. Kommentarer til forslaget om endringer i SAK

Advokatforeningen har enkelte merknader til endringene.

Advokatforeningen anser den foreslåtte bestemmelsen i SAK 9-1, om at det ikke er tillatt å stille vilkår om sentral godkjenning ved offentlige anskaffelser, som unødvendig og uheldig. Den foreslåtte reguleringen vil ha en opplysningsverdi, men bør av prinsipielle grunner likevel alene reguleres i reglene for offentlige anskaffelser. Dette for å unngå en unødvendig og uklar rettskildesituasjon.

Advokatforeningen støtter at antall utdanningsnivåer utvides fra fire til fem i SAK § 11-2 første ledd, men ikke at dagens nivå a blir a1 og a2. Det bør i stedet, av hensyn til særlig nye brukere av regelverket, lages et nytt nivå e. Advokatforeningen foreslår etter dette følgende omformulering av SAK § 11-2 første ledd:

«Foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesak, skal ha faglig ledelse med eksamen eller annen bestått prøve som er relevant for foretakets ansvarsrett. Følgende alternative utdanningsnivåer skal være oppfylt:

a. fag- eller svennebrev, eller tilsvarende

b. mesterbrev eller tilsvarende

c. fagskoleutdanning i tekniske fag med 120 studiepoeng, eller tilsvarende

d. bachelorgrad i ingeniørutdanning, høgskolegrad eller tilsvarende grad med 180 studiepoeng, eller tilsvarende

e. mastergrad i ingeniørutdanning eller arkitektur, sivilarkitekt, sivilingeniør, eller tilsvarende grad med 300 studiepoeng, eller tilsvarende.»

Advokatforeningen støtter at det skal være en plikt til å avslå søknad om sentral godkjenning. Imidlertid bør vilkårene for avslag utvides. I SAK § 13-1 c foreslås avslag dersom foretaket «gjentatte ganger» har oppfylt vilkårene for straff på gitte bestemmelser. Departementet er opptatt av at «terskelen for å kunne gi avslag ikke settes så lavt at det rammer foretak på en unødig streng måte». Etter Advokatforeningens syn bør avslag også kunne skje ved alvorlige brudd, i så fall overlates dette til godkjenningsmyndighetens skjønnsutøvelse. Hensynet til beskyttelsen av de seriøse foretakene og rimelighetshensyn tilser at avslag ikke bare skal gis ved gjentatte overtredelser. Det samme gjelder for brudd i arbeidstakers favør om ulovlig bruk av innleie. Forvaltnings- og rettspraksis vil måtte fastlegge de nærmere rammene for hva som er det nærmere innhold av «gjentatte ganger» eller «alvorlige brudd». I tillegg bør også overtredelser av plan- og bygningslovgivningen gi grunnlag for avslag på søknad eller fornyelse av ansvarsrett.

Advokatforeningen foreslår etter dette følgende omformulering av SAK §13-1 c:

«Godkjenningsmyndigheten skal avslå søknad om sentral godkjenning eller søknad om fornyelse av sentral godkjenning, dersom det har mottatt dokumentasjon som viser at foretaket gjentatte ganger har oppfylt vilkårene for straff eller foretaksstraff som følge av brudd på

a. straffelovens bestemmelser om korrupsjon,

b. straffelovens bestemmelser om grovt uordentlig forretningsførsel,

c. utlendingslovens bestemmelser om bruk av arbeidskraft uten arbeidstillatelse,

d. arbeidsmiljølovens krav til helse, miljø og sikkerhet,

e. til enhver tid gjeldende forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge eller

f. plan- og bygningslovgivningen

Plikten til å avslå gjelder også ved gjentatte dommer i arbeidstakers favør om ulovlig bruk av innleie.

Dersom dokumentasjonen viser alvorlige brudd på ovenfor nevnte bestemmelser kan godkjenningsmyndigheten avslå søknad om sentral godkjenning.

Med dokumentasjon menes rettskraftige dommer og forelegg eller påtaleunnlatelser.»

Advokatforeningen er ellers for endringene.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort              Merete Smith
leder                                 generalsekretær