Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser

Sendt: 29.04.2019

Adressat: Direktoratet for byggkvalitet

1               Innledning

 

Vi viser til høringsbrev av 15.3.2019 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for bygnignsrett og reguleringsspørsmål. Lovutvalget består av Liv Zimmermann (leder), Kurt Asbjørn Elvevoll, Kjell Erik Grøsfjeld, Ingrid Kyvig og Anne Tellefsen.

2               Sakens bakgrunn

 

Advokatforeningen er invitert til å gi uttalelse til forslag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) § 11-6.

I følge høringsbrevet tar høringsforslaget sikte på å løse problemstillinger knyttet til faren for brannspredning på campingplasser regulert til campingformål. Direktoratet foreslår å innføre et nytt krav om avstand mellom campingenheter. Formålet er å få et mer presist regelverk som ivaretar tilstrekkelig brannsikkerhet og er enklere å praktisere for brukere og myndigheter.

Forslaget går ut på å endre avstanden mellom campingenheter fra 3 til 4 meter. Etter dagens regelverk fremkommer avstandskravet på 3 meter som en preakseptert ytelse i veiledningen til TEK17 § 11-6 andre ledd. Etter gjeldende definisjon av begrepet «campingenhet» omfatter dette campingvogn, bobil, telt eller lignende med tilhørende fortelt, terrasser og levegger, men ikke spikertelt og terrasser/plattinger som ligger flatt på bakken. I TEK17 § 11-6 andre ledd fremgår det samtidig at kravet til avstand mellom lave bygg er 8 meter. Lave bygg omfatter i følger veiledningen spikertelt, eller andre former for byggverk som omhyller campingvogner, bobiler mv. Gjennom forslaget blir kravet på 8 meter for lave bygg derved lempet.

3               Kommentarer til forslaget

 

Advokatforeningen vil bemerke at det fremgår av høringsnotatet og rapporter som er innhentet i forkant av utarbeidelsen av notatet at det, basert på erfaringer, vurderes å være liten risiko for spredning av brann på campingplasser med dagens regelverk. En økning av avstanden fra 3 til 4 meter antas derfor ikke å ha vesentlig betydning for materielle skader eller skader på mennesker. Direktoratet peker på at det tvert imot kan gi en økning i antallet tilfeller av brannspredning der avstandskravet på 8 meter mellom byggverk har vært praktisert. Konklusjonen er imidlertid at en avstand på 4 meter er forsvarlig, basert på kunnskap om tidligere gjennomførte brannforsøk og erfaring fra faktiske branner. 

Advokatforeningen har ikke faglige forutsetninger for å komme med merknader til selve avstandskravet og til hvor mange meter avstanden bør være av hensyn til tilstrekkelig brannsikkerhet.

Når Advokatforeningen finner å kunne slutte seg til forslaget er dette på bakgrunn av at forslaget vil føre til at regelverket blir enklere å forstå og derved enklere å praktisere. Dette, samtidig som det legges til grunn at regelverket ivaretar tilstrekkelig brannsikkerhet.

Foruten selve avstandskravet, samt maksimale størrelse- og høydebegrensninger for selve campingenheten, tar forslaget til ny forskriftsbestemmelse i bruk begrepet «campingenhet». Dette begrepet er brukt i gjeldende veiledning til TEK17 § 11-6 andre ledd. Begrepet utvides i forslaget til å omfatte alle bygningselementer knyttet til en campingvogn, herunder spikertelt og terrasser og plattinger på flat mark, uavhengig av areal og høyde over bakken. Det samme gjelder for alle rekkverk og levegger, uavhengig av lengde og høyde. Advokatforeningen ser positivt på denne forenklingen som innebærer at avstandskravet mellom campingenhetene vil gjelde uavhengig av om bygningselementet er søknadspliktig eller ikke for øvrig. Regelen vil være svært enkel å praktisere og bidra til forutsigbarhet og likebehandling. Det er også positivt med en egen måleregel om at avstanden måles fra ytterpunkt til ytterpunkt på campingenhetene.  

4               Avslutning

 

Advokatforeningen ser positivt på forslaget til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) § 11-6 ved at det innføres et nytt sjuende ledd om krav til avstand mellom campingenheter på campingplasser regulert til campingformål.

 

Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                                 Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær