Ny forskrift til foretaksnavneloven

Sendt: 03.04.2019

Adressat: Nærings- og fiskeridepartementet

1.      Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 11.1.2019 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for selskaprett. Lovutvalget består av Atle Degré (leder), Tor Bechmann, Marit Wenda Kjørsvik, Åse Koll Lunde, Stig Berge og Hedvig Bugge Reiersen.

2.      ADVOKATFORENINGENS MERKNADER

2.1     Overordnede merknader

Advokatforeningen støtter forslaget til en ny forskrift. Den senere tids fokus på forenkling for næringsdrivende har medvirket til at antall nyregistrering av foretak er økende. Forslaget til ny forskrift vil berøre alle eksisterende foretak. Det er særlig positivt at forskriftens formål er klargjøring av regelverket, noe som vil bidra til å gjøre det mer brukervennlig, bidra til mer formell likebehandling og forutberegnelighet. Fastsettelse av foretaksnavn er ofte av stor betydning for næringsdrivende og deres kunder. Antallet av eksisterende norskregistrerte utenlandske foretak («NUF») og nyregistreringer av NUFer er synkende. Det eksisterer imidlertid et ikke ubetydelig antall NUFer, og Advokatforeningen er enig i at det er behov for en presisering av regler for bruk av foretaksnavn for disse.

2.2     Gjeldende rett

Det følger av foretaksnavneloven § 2-2,15. ledd første punktum at et foretaksnavn ikke må inneholde annen foretaksbenevnelse enn den som angir foretakets egen «ansvarsform». Med «ansvarsform» menes organisasjonsform. Begrepet «organisasjonsform» er etter Advokatforeningens oppfatning et begrep som er mer klargjørende. Lovens ordlyd har trolig i praksis ikke medført særlig problemer for de som ønsker å starte næringsvirksomhet. Advokatforeningen bemerker imidlertid at begrepet ved neste lovendring bør endres.

2.3     Foretaksbetegnelsen skal stå til slutt i foretaksnavnet

Forslaget omfatter alle eksisterende foretak, og er etter ordlyden ikke begrenset til foretak som skal registreres i Foretaksregisteret. Det fremgår av enhetsregisterloven § 5 andre ledd bokstav a) at enhetens foretaksnavn må meldes ved registrering. Det er i teori og praksis lagt til grunn at foretaksnavneloven gjelder.

Advokatforeningen er positiv til mer formell likhet. Endringen vil imidlertid medføre en ikke ubetydelig endring i foretaksnavnet for de foretak som angir organisasjonsformen først i sitt foretaksnavn, og som ikke benytter såkalt sekundært kjennetegn for sin virksomhet, jf. foretaksnavneloven § 1-1 tredje ledd. Særlig stiftelser benytter i sitt foretaksnavn ordet «Stiftelse» først i foretaksnavnet. Endringen er særlig begrunnet i behovet for klargjøring av selskapsform og om det er et utenlandsk foretak hva gjelder NUF. Advokatforeningen er enig i at behovet er størst hva gjelder denne organisasjonsformen. Foretaksnavn er ofte godt innarbeidet i foretaket selv, herunder logo i brev mv., og også blant kunder. Det legges i høringsnotatet til grunn at det vil bli sendt ut en elektronisk melding om endringen til alle berørte selskaper. Det fremgår ikke av høringsnotatet hvor mange selskaper som vil bli berørt, eller om det er foretatt noen vurdering av konsekvensene. Advokatforeningen er ikke kjent med hvor mange som vil bli berørt, og på hvilken måte. Det bør foretas en nærmere vurdering før endring gjøres gjeldende for allerede registrerte foretak. Advokatforeningen er enig i at endringen bør gjelde alle nyregistreringer.

2.4     Bruk av store og små bokstaver

Nærings- og fiskeridepartementet har bedt særskilt om høringsinstansenes syn på dette spørsmålet. Advokatforeningen er enig i at det registrerte foretaksnavnet bør være det samme som foretaket selv bruker. Endringen innebærer at også allerede registrerte foretak kan endre sitt navn hva gjelder bruk av små og store bokstaver. Bruk av elektronisk melding ved nyregistrering og endring vil redusere faren for skrivefeil ved registreringen. Det må sendes inn en endringsmelding, som per i dag er gebyrbelagt med kr 1 440 ved elektronisk melding. Advokatforeningen har ikke erfart at bruk av store bokstaver i det registrerte foretaksnavnet har medført noen praktiske problemer. Dagens teknologi og søkemuligheter gjør det enkelt for interesserte å få avklart hvorvidt foretaket selv bruker små bokstaver i sitt foretaksnavn. De foretak som eventuelt ønsker å foreta endring i det registrerte navnet selv bør dekke kostnaden ved endringsmeldingen i henhold til den til enhver tid gjeldende gebyrstruktur.

2.5     Ortografiske tegn og mellomrom som atskillende momenter

Advokatforeningen støtter forslaget om å praktisere bestemmelsen i tråd med lovgivers hensikt og forståelse. Endringen vil medføre økt trygghet og forutsigbarhet for foretakenes behov for vern av foretaksnavnet. Etterligning av kjente foretaksnavn vil bli vanskeligere, noe som igjen vil kunne bidra til økt vern av eventuelt varemerke med tilsvarende navn.

Advokatforeningen støtter forslaget om at endringen av hensyn til kostnadene, ikke bør gis virkning for foretaksnavn som er registrert før forskriften trer i kraft.

 

Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                                 Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær