Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Sendt: 14. august

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 25.4.2019 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for asyl- og utlendingsrett. Lovutvalget består av Olga Halvorsen (leder), Halvor Frihagen, Christian F. Galtung, Zulifqar Munir, Andre Møkkelgjerd, Emilie Westlye Refseth, Christel Reksten og Bjørn Skuggevik.

2 SAKENS BAKGRUNN

Forslaget innebærer at det blir større adgang til å anvende utvisning for overtredelse av enkelte bestemmelser i straffeloven og vegtrafikkloven. Departementet har vurdert å gjøre en generell endring i utlendingsloven § 67 første ledd bokstav a fra «fengselsstraff i mer enn ett år» til «fengselsstraff i ett år eller mer». En tilsvarende formulering som den sistnevnte er tatt inn i utlendingsloven § 68 første ledd bokstav b, men der er strafferammen to år. Istedenfor en slik generell endring, foreslår departementet å velge ut enkelte straffbare handlinger som anses tilstrekkelig alvorlige til at det bør kunne reageres med utvisning, både etter lovens §§ 67 og 68.

For utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse foreslås det at enkelte seksuallovbrudd, ulovlig oppbevaring av skytevåpen på offentlig sted og alvorlige overtredelser av vegtrafikkloven skal kunne danne grunnlag for utvisning.

For utlendinger med permanent oppholdstillatelse foreslås det at enkelte seksuallovbrudd og ulovlig bæring av skytevåpen på offentlig sted skal kunne danne grunnlag for utvisning. Sistnevnte forslag vil også kunne få konsekvenser for EØS-borgere med varig oppholdsrett.

Det foreslås også å regulere hvilket tidspunkt (handlings- eller vedtakstidspunkt) og status som skal legges til grunn for vurderingen, og enkelte redaksjonelle endringer.

3 VURDERING AV FORSLAGET

Advokatforeningen støtter deler av forslaget.

Dersom det gis bredere hjemler for utvisning, så er det også sannsynlig at hjemlene vil bli tatt i bruk, og at flere utlendinger vil bli utvist hvis forslagene vedtas. Selv om det skal foretas en forholdsmessighetsvurdering, vil hensynet til staten i mange tilfelle veie tyngst hvis grunnvilkåret er oppfylt, særlig for utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse.

Advokatforeningen mener i utgangspunktet at forholdets alvor er vurdert av lovgiver gjennom strafferammen, og at forhold som har en lavere strafferamme enn ett år for personer med midlertidig oppholdstillatelse, og to år for personer med permanent oppholdstillatelse, danner et naturlig skjæringspunkt for når det ikke bør kunne reageres med utvisning.

Samtidig er det for så vidt vektige samfunnshensyn som gjør seg gjeldende ved de straffebud som er omtalt.

Den foreslåtte endringen kan derfor ha en allmennpreventiv effekt og føre til at det begås færre lovovertredelser av utenlandske borgere.

4 KOMMENTARER

Advokatforeningen har følgende kommentarer til enkelte forslag i høringsnotatet:

4.1 Til høringsnotatets punkt 3.2.2


4.1.1 Brudd på straffeloven for utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse

Advokatforeningen støtter forslaget om at adgangen til å vurdere utvisning av utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse bør utvides gjennom en ny henvisning til overtredelse av straffeloven §§ 297, 306, 298 og 189 første ledd.

Det bør etter Advokatforeningens syn tydeliggjøres i en eventuell proposisjon hva som er «nærmere den nedre grense for bestemmelsens anvendelsesområde» når det gjelder strl. § 297 (notatet s. 12).

4.2 Til høringsnotatets punkt 3.2.3

4.2.1 Brudd på vegtrafikkloven for utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse

Grove fartsoverskridelser, kjøring uten førerkort og ruspåvirket kjøring kan utgjøre et alvorlig samfunnsproblem, særlig hvis det er gjentakende. Samtidig er alvorligheten reflektert gjennom strafferammen.

Selv om det fremgår av høringsnotatet at departementet ikke ønsker å lovfeste gjentakelse eller konkurrens som et vilkår for utvisning (notatet s. 13), kan det etter Advokatforenings syn være en fornuftig løsning for å utelukke at de mindre alvorlige overtredelser som ikke avgjøres ved et forenklet forelegg fører til utvisning.

I momentene som det skal tas hensyn til i forholdsmessighetsvurderingen (notatet s. 14) bør det for øvrig presiseres hva som er «i øvre sjikt av strafferammen».

4.3 Til høringsnotatets punkt 3.3

4.3.1 Utvisning av utlendinger med permanent oppholdstillatelse

For utlendinger med permanent oppholdstillatelse må det straffbare forholdet generelt ha en strafferamme på minst to år.

Advokatforeningen støtter forslaget, se kommentar til punkt 3.2.2.

4.4 Til høringsnotatets punkt 3.4

4.4.1 Utvisning av EØS-borgere med ti års botid

Departementet foreslår å innta en presisering om at EØS-borgeren må ha hatt opphold «de siste» ti år for å nyte godt av det utvidede vernet mot utvisning, slik det fremgår av unionsborgerdirektivet.
Advokatforeningen støtter forslaget og at dette presiseres i utlendingsloven.

4.5 Til høringsnotatets punkt 3.5

4.5.1 Valg av tidspunkt og status som grunnlag for vurderingen

Det har vært ulik praksis i UDI og UNE når det gjelder om det er utlendingens status på gjernings- eller vedtakstidspunktet skal legges til grunn for utvisningsvurderingen. Departementet foreslår å regulere dette i tråd med synet til flertallet i UNEs stornemndsavgjørelse av 21.06.2018, noe som vil bety at utlendingens oppholdsstatus på gjerningstidspunktet skal være avgjørende.

Advokatforeningen støtter forslaget, og viser til de argumenter som er vektlagt av flertallet i stornemnda, særlig hensynet til forutberegnelighet.

Presiseringen vil også bidra til homogenitet i praksis og likebehandling.

4.6 Til høringsnotatets punkt 3.7.1

4.6.1 Forelegg som grunnlag for utvisning

Advokatforeningen støtter forslaget om å forskriftsfeste regler om at et vedtatt forelegg bare kan danne grunnlag for utvisning dersom utlendingen i forelegget er gjort kjent med at vedtakelse kan føre til utvisning, og at forenklet forelegg ikke kan danne grunnlag for utvisning.

Advokatforeningen kjenner til flere tilfeller fra praksis der utlendinger opplyser at de ikke er informert om denne mulige virkningen av et vedtatt forelegg, og det de opplyser stemmer med det skriftlige i saken. Det bør derfor presiseres at denne informasjonen må gis skriftlig, på et språk utlendingen forstår, eventuelt oversatt av autorisert tolk. Det er i høringsnotatet opplyst at endringen er i tråd med praksis, men vår erfaring tyder på at denne praksisen ikke har vært fulgt i alle tilfeller.

4.7 Til høringsnotatets punkt 3.7.3

4.7.1 Rettshjelp

Departementet kan ikke se at det er noen grunn til at spørsmålet om fritt rettsråd skal håndteres annerledes ved brudd på vegtrafikkloven enn i utvisningssaker for øvrig, hvor grunnlaget er ilagt straff eller særreaksjon. Dersom utlendingen utvises som følge av brudd på straffeloven har vedkommende ikke krav på fritt rettsråd i utvisningssaken.

Advokatforeningen støtter ikke forslaget. Advokatforeningen er prinsipielt uenig i at det bør gjøres forskjell i tilgangen til fritt rettsråd basert på grunnlaget for utvisningen. Som omtalt i Advokatforeningens «Rapport om fremtidens frie rettshjelpsordning» (s. 32) har utvisningssakene den samme dramatiske konsekvensen uavhengig av hvilken lov utlendingen har brutt som førte til utvisningsvedtaket. Store konsekvenser for utlendingen og hans/hennes familie gjør seg særlig gjeldende når utlendingen har en tilknytning til Norge i form av lang botid, familie/nettverk etc. Det er derfor ingen grunn til at det ikke skal gis fritt rettsråd til utlendinger som vurderes utvist for brudd på vegtrafikkloven.

5 OPPSUMMERING

Advokatforeningen støtter således departementets forslag om innstramninger i utvisningsregelverket, med unntak av forslaget om rettshjelp.


Vennlig hilsen


Jens Johan Hjort                    Merete Smith
leder                                      generalsekretær