Forslag til endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisert erklæring av farskap

Sendt: 12.08.2019

Adressat: Barne- og familiedepartementet

Vi viser til høringsbrev av 10.5.2019 vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt lovutvalget for familierett, arv og skifte. Lovutvalget består av Hanna Skråmm Espeland (leder), Roar Bårdlund, Brede Gundersen, Ingelin Morken Gundersen, Anders Lorvik Navjord og Andreas Poulsson

Advokatforeningen har ingen innvendinger til den foreslåtte endring i barneloven, og heller ikke til de mindre endringene som er foreslått inntatt i forskrifts form.

 

Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                                 Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær