NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk

Les mer

NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer

Les mer

Endringer i forskrift om bygging, utrusting og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip (hurtigbåtforskriften)

Les mer

Forslag til endringer løpende forpliktelser knyttet til utvidet melding og informasjonsdokument

Les mer

Endringer i personopplysningsloven mv. (unntaket for ytrings- og informasjonsfrihet, forholdet til offentleglova, anvendelse for Svalbard)

Les mer

Utkast til forskrift om kapasitetsøkning i norsk lakse- og ørretoppdrett 2019-2020

Les mer

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov

Les mer

NOU 2019: 15 – SKATTERÅDGIVERES OPPLYSNINGSPLIKT OG TAUSHETSPLIKT

Les mer

Forslag til endringar i deltakarlova og havressurslova - oppfølging av Meld. St. (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskapning

Les mer