Forslag til endringer løpende forpliktelser knyttet til utvidet melding og informasjonsdokument

Sendt: 10.12.2019

Adressat: Oslo Børs

1 INNLEDNING


Vi viser til Oslo Børs' høringsbrev av 18. november 2019 vedrørende ovennevnte høring.


Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.
Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.
I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.


I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for børs- og verdipapirhandelsrett, bestående av Tone Merete Østensen (leder), Atle Degré, Tore Mydske, Bjarne Rogdaberg og Marianne Sahl Sveen.

2 SAKENS BAKGRUNN


Oslo Børs foreslår endringer i løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Axess. Siden 2007 har det ved vesentlige transaksjoner som overstiger visse terskelverdier vært krav om utvidet melding ("UM") og informasjonsdokument ("IM"). I løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market er det også krav til UM, men ikke til IM.


Børsen foreslår å fjerne kravene til UM og IM.


3 KOMMENTARER


3.1 Fjerning av krav til IM


3.1.1 Forholdet til prospektforordningen
I høringsbrevet punkt 3 vises det til at et IM godkjent av Oslo Børs ikke lenger vil kunne anvendes som "tilsvarende dokument" etter den nye prospektforordningen.
Advokatforeningen viser til at dette forholdet kun får betydning for en andel av transaksjonene som i dag utløser IM. For alle de transaksjoner der prospektplikt ikke utløses, vil fjerning av kravet til IM innebære at det går en lang tidsperiode uten at ny informasjon om det ervervede/avhendede offentliggjøres. I slike situasjoner vil det ikke gis informasjon til markedet før ved senere finansiell rapportering, og det kan derfor være en risiko for at det oppstår et informasjonsvakuum. I denne sammenheng er det imidlertid relevant at børsnoterte selskaper, ved offentliggjøring av innsideinformasjon, er forpliktet til å gi tilstrekkelig informasjon til at markedet kan beregne virkningen av hendelsen, noe som innebærer at utsteder uansett er forpliktet til å hensynta markedets behov for informasjon ved offentliggjøring av transaksjoner.


3.1.2 Informasjonsverdi
Advokatforeningen erfarer at IM med tilhørende detaljerte informasjonskrav vil kunne representere et nyttig verktøy for investorer og analytikere som skal analysere et selskap. Mange selskaper vil uansett offentliggjøre slik relevant informasjon som ledd i sin IR-kommunikasjon, men kravet til IM bidrar til å sikre at informasjon også gis av selskaper uten slik praksis.


På den annen side er Advokatforeningen enig i Oslo Børs' vurdering av at IM i praksis ofte offentliggjøres lenge etter avtaleinngåelse, og at dette trolig påvirker informasjonsverdien for markedsaktørene. Samtidig er utarbeidelse av IM ressurskrevende for de selskaper det gjelder, særlig der slikt IM ikke lenger kan benyttes som tilsvarende dokument.


Advokatforeningen bemerker at IM med krav til pro forma finansiell informasjon likevel ofte har en nytteverdi for analytikere. Selv om pro formatallene kommer en tid etter avtaleinngåelse, kommer de normalt lenge før investorene kan lese transaksjonen ut av historiske regnskaper. Advokatforeningen er opptatt av at investorenes interesse er vel avveiet mot utstederens mulige innsparinger, men har ikke noe direkte synspunkt på dette.


3.1.3 Mulig innføring av nye krav ved tilfeller av omvendt overtagelse av et selskap
Oslo Børs gir videre uttrykk for at børsen ved tilfeller av omvendt overtagelse av et eksisterende notert selskap (såkalt "bakdørsnotering") vil vurdere å innføre nye, utvidede informasjonskrav dersom kravet til IM fjernes.
Advokatforeningen mener det er viktig at det gis informasjon og er tydelighet rundt hvilken merinformasjon som her vil kreves, samt når slike krav vil inntre. En utsteder som benytter prospekt eller tilsvarende dokument (her såkalt «Exempted Document» etter prospektreglene) for notering av nye aksjer etter en gjennomført omvendt overtagelse, bør ikke pålegges ytterligere informasjonskrav rettet mot markedet.


3.2 Fjerning av krav til UM


Innholdskravene for UM er langt mindre omfattende enn for IM, og Advokatforeningen mener at kravene til UM gir god veiledning med hensyn til hvilken informasjon som bør gis til markedet i forbindelse med en større transaksjon. Videre skal UM offentliggjøres senest innen børsåpning tre handelsdager etter avtaleinngåelse (mot 30 handelsdager for IM), hvilket innebærer at informasjonen som gis i UM trolig har større informasjonsverdi for markedet enn hva som er tilfellet med IM.
Dersom kravene til IM fjernes, mener Advokatforeningen at gode grunner taler for å opprettholde kravet til UM.


                                                     Vennlig hilsen

 


Jens Johan Hjort                                                                     Merete Smith
leder                                                                                        generalsekretær