NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk

Sendt: 20.12.2019

Adressat: Finansdepartementet

1 INNLEDNING

Det vises til finansdepartementets høringsbrev av 30. september d.å. vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for skatterett. Lovutvalget består av Cecilie Amdahl (leder), Andreas Bullen, Daniel M. H. Herde, Runar Nordby Johnsen, Marius Grana Noss og Eyvind Sandvik.

2 SAKENS BAKGRUNN

I høringsnotatet foreslås det at skattleggingen av vannkraft omlegges ved at ordningen for konsesjonskraft og konsesjonsavgift avvikles. Videre foreslås det endringer i fremgangsmåten for beregning av eiendomsskattegrunnlaget for vannkraft, slik at den i større grad samsvarer med de generelle reglene for eiendomsskatt for næringseiendom. Grunnrenteskatten foreslås videreført med enkelte justeringer og endringer, og det er anbefaling om oppfølgende vurderinger knyttet til naturressursskatten samt hvorvidt vindkraftverk skal beskattes ytterligere.

Forslaget medfører en ikke ubetydelig forskyvning av skatteinntekter fra kraftkommuner til staten. Dette kan eventuelt repareres gjennom en omfordeling av kraftinntektene fra grunnrenteskatten, som er tenkt økt fra 37 % til 39 % for å fange opp deler av skatteinntektene som vil falle bort ved bortfall av konsesjonskraft- og konsesjonsavgiftsordningene. Advokatforeningen har ingen sterke meninger knyttet til dette, da det i stor grad anses som et politisk spørsmål.

3 KOMMENTARER

Advokatforeningen vil knytte enkelte kommentarer til forslaget knyttet til grunnrenteskatten.

Det er foreslått å endre innslagspunktet for grunnrenteskatten til 1 500 kVA. Dette begrunnes med at det i dag skjer tilpassinger til eksisterende grense på 10 000 kVA som medfører tapte skatteinntekter, samt en ikke optimal utnyttelse av vannkraft. Endringen vil medføre at også småkraftverk vil bli omfattet av grunnrenteskatten, noe som vil medføre en økt beskatning av slike kraftverk.

Det fremgår at utvalget mener at innføring av grunnrenteskatt på små kraftverk ikke vil medføre at ellers lønnsomme investeringer blir ulønnsomme, ettersom grunnrenteskatten er en netto overskuddsskatt. Advokatforeningen mener denne tilnærmingen er for teoretisk, og at en endring av nedre grense for grunnrenteskatten rent faktisk vil kunne medføre at småkraftverk blir ulønnsomme.

De forutsetninger som utvalget legger til grunn for konklusjonen om at det som er lønnsomt før grunnrenteskatt også vil være lønnsomt etter grunnrenteskatt, blant annet et velfungerende kapitalmarked, er ikke til stede. Dette vises allerede i dag, ved at selv kraftverk som går med underskudd betaler grunnrenteskatt. For småkraft vil dette slå ekstra kraftig ut, ettersom mange småkraftverk allerede i dag sliter med inntjeningen. Ettersom faktiske finanskostnader, falleiekostnader, forsikringskostnader m.v. ikke er en del av grunnrenteskatteberegningen vil småkraftverk risikere å måtte betale grunnrenteskatt som overstiger faktisk overskudd, eller i verste fall selv om kraftverket går med underskudd. I denne forbindelse må det tas med i beregningen at småkraft er i en annen posisjon enn storkraft når det gjelder forhandling om rentebetingelser.

Det har fra rundt 2000-tallet vært en tverrpolitisk enighet om å legge til rette for fornybar småkraft. Advokatforeningen mener det vil være uheldig dersom nedre grense for grunnrenteskatt reduseres slik utvalget foreslår, da dette vil kunne medføre at investeringer i småkraft som er tatt basert på en forutsetning om forutsigbare rammevilkår og en ønsket politikk fra flere regjeringer, blir ulønnsomme.

 

                                           Vennlig hilsen

 


Jens Johan Hjort                                                     Merete Smith
leder                                                                       generalsekretær