Utkast til konvensjon – Haag-konferansens Judgments Convention

Les mer

Evaluering av administrative sanksjoner (overtredelsesgebyr) i skipssikkerhetsloven kapittel 9

Les mer

Utkast til ny lov om vern av forretningshemmeligheter

Les mer

Meirverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjonar

Les mer

Endringer i vergemålsloven mv.

Les mer

Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten

Les mer

Forslag om å oppheve dispasjørordningen

Les mer

Forslag til endring av forurensningsloven § 78

Les mer